Zarządzanie Placówką Oświatową

1. Ewaluacja wewnętrzna – jak ją przeprowadzić w różnych obszarach pracy szkoły.  

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, każda placówka szkolna powinna przeprowadzać wewnętrzną ewaluację. Jak szczegółowo taka ewaluacja powinna wyglądać pozostawiono do decyzji zespołom ewaluacyjnym w konkretnych szkołach. Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom sposobów ewaluacji, które będą mogli wprowadzić do codziennej pracy. Wynikiem ewaluacji powinno być wyciąganie wniosków, decydowanie, jakie obszary wymagają jeszcze poprawy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają narzędzia ewaluacji,
 • nauczyciele poznają formalne wymogi ewaluacji wewnętrznej,
 • nauczyciele będą potrafić wskazywać obszary wymagające poprawy i tworzyć dla nich rekomendacje.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zadania ewaluacji.
 • Harmonogram ewaluacji.
 • Analiza zebranych danych.
 • Narzędzia prowadzenia ewaluacji.
 • Przykładowe opracowania ewaluacji wewnętrznej.
 • Wymogi prawne a szkolny zespół ewaluacji wewnętrznej.
 • Rola zespołu ewaluacyjnego, grona pedagogicznego i dyrektora szkoły w ewaluacji.

 

2. Ewaluacja programu oceniania wewnątrzszkolnego w praktyce.  

Ocena wewnątrzszkolnego programu oceniania powinna być prowadzona stale, w codziennej praktyce. Dzięki temu zespół ewaluacji wewnętrznej jest w stanie na bieżąco kontrolować działanie placówki szkolnej, szybko wychwytywać niepokojące sygnały oraz planować działania naprawcze. W czasie szkolenia pracownicy szkoły poznają narzędzia ewaluacji wewnętrznej, nauczą się zbierać i analizować dane i wykorzystywać je do doskonalenia jakości pracy szkoły. Poznają też tajniki ewaluacji WSO.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zgłębią wiedzę na temat WSO,
 • nauczyciele poznają praktyczne narzędzia ewaluacji,
 • nauczyciele pozyskają wiedzę na temat ewaluacji wewnątrz szkoły.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Zbieranie, weryfikacja i analiza danych.
 • Sposób tworzenia list kontrolnych ewaluacji.
 • Pytania badawcze odpowiedniej ewaluacji WSO.
 • Ewaluacja wewnątrzszkolna. Jej konieczność i znaczenie.
 • Metody i narzędzia WSO. Wybór odpowiednich narzędzi.
 • Raportowanie ewaluacji za pomocą przykładowych narzędzi.

 

3. Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej dobrze przygotować?

Ewaluacja zewnętrzna nie musi oznaczać nerwów całego zespołu nauczycielskiego. Podczas szkolenia pracownicy szkoły dowiedzą się, czego mogą się spodziewać podczas ewaluacji zewnętrznej, jakie mają prawa oraz jak lepiej się do niej przygotować. Nauczą się wykorzystywania danych zebranych w czasie ewaluacji wewnętrznej podczas oceny zewnętrznej. Poznają najnowsze zmiany w wymaganiach wobec szkół i placówek oświatowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają mocne strony swojej szkoły,
 • nauczyciele poznają najważniejsze narzędzia ewaluacji,
 • nauczyciele poznają i zrozumieją najnowsze wymagania wobec szkoły.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zasada triangulacji.
 • Model dobrej szkoły.
 • Przykładowe raporty ewaluacji zewnętrznej.
 • Nowe przepisy w kwestii ewaluacji zewnętrznej.
 • Prawa dyrektora i nauczycieli podczas ewaluacji.
 • Narzędzia, techniki i źródła danych ewaluacji zewnętrznej.
 • Jak rozumieć wskazania zawarte w załącznikach do rozporządzenia?

 

4. System kontroli frekwencji elementem ewaluacji wewnętrznej szkoły.  

Rola ewaluacji wewnętrznej w szkole jest niezwykle istotna. To dzięki niej dyrektor oraz grono pedagogiczne może podejmować słuszne decyzje, które mają wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkoły. Jednym z elementów ewaluacji wewnętrznej jest kwestia kontroli frekwencji. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie są cele ewaluacji wewnętrznej i jak ją przeprowadzać zgodnie z wymogami prawnymi

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jaki jest cel przeprowadzania wewnętrznej ewaluacji,
 • nauczyciele dostaną zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie ewaluacji w ich szkole,
 • nauczyciele dowiedzą się, co zrobić, gdy wyniki ewaluacji wskazują na problemy w placówce.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Obowiązek nauki w prawie polskim.
 • Realizacja obowiązku szkolnego w praktyce.
 • Ewaluacja wewnętrzna – zajęcia warsztatowe.
 • Harmonogram i cel ewaluacji wewnętrznej.
 • Kryteria i pytania kluczowe.
 • Próby badawcze. Źródła danych.
 • Proste narzędzia badawcze. Jak je zbudować?

 

5. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej.  

Funkcjonowanie placówek oświatowych jest monitorowane i oceniane na różne sposoby. Jednym z nich jest kontrola zarządcza. W ramach szkolenia członkowie Rady Pedagogicznej dowiedzą się, czym jest kontrola zarządcza, jakie przepisy prawa ją określają, jak wygląda w praktyce i jak się do niej przygotować. Pracownicy będą potrafili w sposób skuteczny i wygodny spełniać zadania szkoły związane z kontrolą zarządczą.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą umieć prawidłowo udokumentować kontrolę zarządczą,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są ich zadania w ramach kontroli zarządczej,
 • nauczyciele będą mieć świadomość, czym jest i jak przebiega kontrola zarządcza.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kontrola zarządcza w szkole.
 • Określenie celów kontroli zarządczej.
 • Podstawa prawna kontroli zarządczej.
 • Zadania i obowiązki Grona Pedagogicznego.
 • Identyfikacja ryzyka podczas kontroli zarządczej.
 • Przykładowy harmonogram kontroli zarządczej.
 • Niezbędna dokumentacja w trakcie i po kontroli zarządczej.
 • Samoocena i analiza samooceny w trakcie kontroli zarządczej.

 

6. Ewaluacja poziomu bezpieczeństwa placówki oświatowej.  

Temat bezpieczeństwa w szkole jest bardzo rozległy. Składają się na niego takie aspekty jak zagrożenia zewnętrzne: pożar, powódź czy zagrożenie terrorystyczne, podejrzane przesyłki, zagrożenie bombowe. Bezpieczeństwo uczniów może być też zagrożone przez pojawienie się na terenie szkoły narkotyków lub innych używek, w szkole zdarzają się próby samobójcze, dochodzi też do różnych wypadków losowych. Po szkoleniu nauczyciele będą świadomi zagrożeń związanych z pracą i nauką w szkole, nauczą się jak rozmawiać z mediami, chroniąc wizerunek szkoły oraz dowiedzą się, jaka jest ich odpowiedzialność względem prawa.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak reagować na różne typy zagrożeń,
 • nauczyciele będą mieć świadomość zagrożeń dotyczących szkoły,
 • nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji.
 • Prawna odpowiedzialność pracowników szkoły.
 • Wewnątrzszkolne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa.
 • Sytuacje kryzysowe w szkole. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w szkole (jako miejsca pracy i nauki).
 • Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły oraz na wycieczkach szkolnych.

 

7. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem edukacyjnej wartości dodanej.  

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jest bardzo cenną umiejętnością dla każdego nauczyciela. Dzięki niej może on określić, jakie umiejętności zostały już przyswojone przez ucznia/uczniów, a które wymagają utrwalenia, bądź wprowadzenia na nowo. Dzięki szkoleniu nauczyciel pozna różne metody analizy egzaminów zewnętrznych: ilościową, jakościową i kontekstową.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się pisać programy poprawy efektywności kształcenia,
 • nauczyciele będą umieć lepiej identyfikować potrzeby i umiejętności uczniów,
 • nauczyciele pozyskają wiedzę na temat pomiaru dydaktycznego egzaminów wewnętrznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Pomiar dydaktyczny – podstawowe pojęcia.
 • Wybór metodyki pomiaru dydaktycznego.
 • Programy poprawy efektów nauki uczniów.
 • Analiza kontekstowa wyników egzaminów.
 • Metoda ilościowa analizy wyników egzaminów.
 • Metoda jakościowa analizy wyników egzaminów.
 • EWD. Definicja i wykorzystanie w analizie wyników.
 • Jak analizować egzaminy zewnętrzne zgodnie z prawem oświatowym?

 

8. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w placówce oświatowej.  

Wdrażanie podstawy programowej w szkole musi być monitorowane. W ten sposób grono pedagogiczne może na bieżąco kontrolować, czy podstawa programowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciele i dyrektor są odpowiedzialni za wdrożenie i monitorowanie wdrażania podstawy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają bieżące zmiany w podstawie programowej,
 • nauczyciele będą potrafić opracować plan wdrażania nowej podstawy,
 • nauczyciele będą posiadać niezbędną wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej w kwestii podstawy programowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nadzór pedagogiczny priorytetem MEN.
 • Sposoby wdrażania podstawy programowej.
 • Prawne wymogi wdrażania podstawy programowej.
 • Kształcenie umiejętności wskazanych przez podstawę programową.
 • Monitorowanie wdrażania podstawy programowej. Kwestie ogólne.
 • MNarzędzia i techniki praktycznego monitorowania nowej podstawy programowej.
 • Dokumentowanie monitorowania nowej podstawy programowej – ilościowe oraz jakościowe.

 

9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w aspekcie psychologicznym i prawnym.  

W ramach szkolenia dla nauczycieli zostaną przedstawione obowiązujące przepisy dotyczące oceniania uczniów, klasyfikowania i promocji do kolejnej klasy. Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć zasady ocenienia przedmiotowego, żeby były zgodne z podstawą programową. Zyskają również narzędzia służące dokumentowaniu ocenienia, promocji i klasyfikowania uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zrozumieją miejsce oceny w procesie dydaktycznym,
 • nauczyciele nauczą się tworzyć zasady oceniania przedmiotowego,
 • nauczyciele poznają prawne wymogi dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawny aspekt oceniania.
 • Ocenianie przedmiotowe.
 • Kryteria i wymogi oceniania.
 • Psychologiczny aspekt oceniania.
 • Statut szkoły w kwestiach oceniania.
 • Zasady oceniania kształtującego z danego przedmiotu.
 • Dlaczego ocena szkolna musi być jawna i transparentna?
 • Ocenianie istotnym elementem procesu dydaktycznego i wychowawczego.

 

10. Podstawa programowa w Liceum Ogólnokształcącym,Technikum oraz Szkole Zawodowej.  

Nauczyciele powinni posiadać praktyczną wiedzę na temat wprowadzenia nowej podstawy programowej w liceach, technikach i szkołach zawodowych. W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowości związane z podstawą programową oraz nauczą się tworzyć ramowe plany wdrażania podstawy. Szkolenie ułatwi także późniejsze monitorowanie wdrażania podstawy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią wdrożyć nową podstawę programową,
 • nauczyciele poznają najnowsze zmiany w szkolnictwie zawodowym,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak przygotować uczniów do nowej matury oraz egzaminów zawodowych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zmiany w szkolnictwie zawodowym.
 • Sposób realizacji podstawy programowej.
 • Ramowy plan nauczania w technikum i szkole zawodowej.
 • Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Propozycje rozwiązań organizacyjnych – praktyczne wskazówki.
 • Nowa podstawa programowa w liceach, technikach i szkołach zawodowych.
 • Narzędzia i techniki praktycznego monitorowania nowej podstawy programowej.
 • Przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych na nowych warunkach.

 

11. Metoda projektu jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej.  

Metoda projektu pozwala na prostszą i wygodną realizację nowej podstawy programowej w szkole. Dzięki szkoleniu członkowie Rady Pedagogicznej dowiedzą się, jak mogą wykorzystać metodę projektu do dostosowania sposobu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia. Poznają zalety i wady metody projektu i będą mogli zdecydować, czy i w jakiej formie chcą wprowadzić go w swoich klasach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele podniosą swoje kompetencje,
 • nauczyciele będą potrafić lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów,
 • nauczyciele będą potrafić korzystać z metody projektu przy wdrażaniu podstawy programowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Metoda projektu podczas zajęć.
 • Rodzaje projektów edukacyjnych.
 • Ocenianie w projekcie edukacyjnym.
 • Zagrożenia stosowania metody projektu.
 • Etapy wprowadzania projektu edukacyjnego.
 • Ewaluacja w czasie danej metody projektu.
 • Zalecenia w kwestii realizacji nowej podstawy programowej.
 • Zalety projektu edukacyjnego jako sposobu realizacji programu.

 

12. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów czyli WSO oraz PSO.  

Ocenianie wewnątrzszkolne to z jednej strony kwestia ustalana odgórnie i uregulowana przepisami prawa oświatowego, z drugiej – potrzebna dla uczniów i nauczycieli metoda ewaluacji. Szkolenie skupia się na tym, by pogodzić obie te konieczności i pomóc nauczycielom w stworzeniu takiego systemu oceniania wewnątrzszkolnego, który będzie odpowiadał na ich potrzeby oraz który jednocześnie będzie dostosowywał się do wymogów prawa.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zaznajamiają się z tematyką WSO,
 • nauczyciele potrafią również konstruować PSO,
 • nauczyciele poznają odgórne zasady dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Motywacja uczniów.
 • Wzmacnianie pozytywne.
 • Zasady tworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Oceniania.
 • Zasady tworzenia Przedmiotowych Systemów Oceniania.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne w zapisach prawa oświatowego.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania – sposoby i zasady oceniania.
 • Przedmiotowy System Oceniania – podstawa programowa i ocenianie przedmiotowe.

 

13. Eksperyment i innowacje pedagogiczne w szkole.  

Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest innowacja i eksperyment pedagogiczny, kiedy warto po nie sięgnąć oraz w jaki sposób je przygotować. W czasie zajęć zostaną omówione przykładowe innowacje, żeby każdy uczestnik mógł lepiej zrozumieć, jak powinny one zostać przeprowadzone w praktyce. Nauczyciele dowiedzą się ponadto, jak prawo oświatowe odnosi się do eksperymentu i innowacji pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak przygotowywać innowacje,
 • nauczyciele poznają sposoby oceny innowacji i eksperymentu,
 • nauczyciele poznają zalety wprowadzania innowacji pedagogicznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Innowacja i eksperyment w świetle polskiego prawa.
 • Innowacje pedagogiczne i ich rodzaje.
 • Przygotowanie innowacji pedagogicznej.
 • Przeprowadzenie innowacji pedagogicznej.
 • Dokumentowanie innowacji pedagogicznych.
 • Eksperyment pedagogiczny – na czym polega?
 • Ewaluacja innowacji – jak ocenić, czy innowacja przynosi korzyści?
 • Innowacje oraz przykładowe eksperymenty w praktycznych przykładach.

 

14. Rozwój szkoły w oparciu o środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej.  

Umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla placówki szkolnej lub przedszkola to cenna umiejętność, która bezpośrednio przekłada się na jakość prowadzonych zajęć. W ramach szkolenia skierowanego do dyrektorów, pracowników administracyjnych i nauczycieli mowa będzie o różnych zewnętrznych źródłach finansowania, w tym o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zobaczą jak należy właściwie pisać projekty,
 • nauczyciele poznają przykłady instytucji wspierających oświatę,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są zewnętrzne źródła finansowania placówek edukacyjnych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Gdzie szukać finansowania zewnętrznego.
 • Przykłady instytucji wspierających oświatę.
 • Jakie są zasady ubiegania się o środki unijne?
 • Grant, dotacja, projekt czy konkurs? Czym się różnią?
 • Zewnętrzne źródła finansowania. Najpopularniejsze źródła.
 • Gdzie znaleźć aktualne informacje na temat finansowania szkół?
 • Środki unijne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Europejski Fundusz Społeczny.
 • Przykładowa dokumentacja projektowa. Przegląd aktualnych konkursów – warsztaty.

 

15. Profesjonalizacja pracy Rady Pedagogicznej z protokołowaniem rad pedagogicznych.  

Tematem tego szkolenia jest profesjonalizacja pracy Rady Pedagogicznej. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zgodnie z prawem i dobrą praktyką protokołować posiedzenia Rady Pedagogicznej (w tym posiedzenia klasyfikacyjne), jak archiwizować protokoły oraz nanosić na nie poprawki i sprostowania. Uczestnicy nauczą się także, jak dostosować odgórne zalecenia do potrzeb w ich szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają obecne przepisy dotyczące Rady Pedagogicznej,
 • nauczyciele nauczą się, jak nanosić poprawki na protokoły posiedzeń,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak tworzyć protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak powinien wyglądać dobry protokół.
 • Protokół elektroniczny i pisany ręcznie.
 • Najistotniejsze elementy protokołu posiedzenia.
 • Prawo oświatowe w kwestii posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 • Właściwa archiwizacja dokumentacji z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 • Analiza bieżącego sposobu protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 • Oczekiwania członków Rady Pedagogicznej w kwestii protokołowania posiedzeń.
 • Bieżące regulaminy posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz ich ewaluacja zgodnie z prawem.

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …