Wychowanie i ocenianie

1. Agresja i przemoc w szkole – działania terapeutyczne z trudnym uczniem.  

Niekiedy nauczyciele w szkołach muszą stawić czoła agresji uczniów – tej skierowanej przeciwko sobie, jak i innym. Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników rozpoznawania przejawów zachowania agresywnego, oceny trudnej sytuacji, a także podejmowania działań naprawczych. Nauczyciele poznają także prawne podstawy związane z działaniami profilaktycznymi wobec agresji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili pomóc ofiarom przemocy
 • nauczyciele dowiedzą się, jak oceniać sytuacje trudne,
 • nauczyciele poznają biologiczne i środowiskowe przyczyny agresji.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Lokalne zaplecze pomocowe.
 • Prawo wobec przemocy w szkole.
 • Autoagresja i niedostosowanie społeczne.
 • Agresja – przyczyny środowiskowe i biologiczne.
 • Rola rodziców sprawcy w działaniach naprawczych.
 • Działania profilaktyczne, naprawcze i interwencyjne.
 • Portret ucznia niedostosowanego społecznie i stosującego przemoc.
 • Działania terapeutyczne wobec uczniów zagrożonych wykluczeniem.

 

2. Agresja ucznia wobec wychowawcy czy nauczyciela.  

Agresja ucznia skierowana przeciwko nauczycielowi czy wychowawcy to problem nie tylko pracowników szkoły, ale również całej klasy, która z tego powodu nie może prawidłowo realizować podstawy programowej. W czasie tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami i jednocześnie pracować dalej z cała klasą. Dowiedzą się również, jak postrzegana jest agresja wobec nauczyciela w świetle prawa.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przyczyny agresji uczniów,
 • nauczyciele stworzą program profilaktyki agresji,
 • nauczyciele nauczą się radzenia sobie z agresją uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rodzaje agresji wobec nauczyciela.
 • Program profilaktyki agresji w szkole.
 • Zachowania agresywne i ich przyczyny.
 • Kwestia prawna agresji ucznia wobec nauczyciela.
 • Dyscyplinowanie ucznia zgodnie z etyką nauczyciela.
 • Prawo wobec przemocy w szkole oraz społeczeństwie.
 • Praktyczne wskazówki radzenia sobie z agresywnymi uczniami.

 

3. Dziecko nieśmiałe w klasie.  

Uczeń nieśmiały nadmiernie przejmuje się własnym zachowaniem, ciągle wyobraża sobie, że jest oceniany przez innych. Taki stan psychiczny utrudnia mu pracę na lekcji, podejmowanie wyzwań oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. W trakcie szkolenia nauczyciel dowie się, skąd bierze się nieśmiałość oraz kiedy interweniować i w jaki sposób wspierać ucznia.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest nieśmiałość i jak się objawia,
 • nauczyciele poznają różne techniki wspierające nieśmiałego ucznia,
 • nauczyciele będą świadomi zagrożeń płynących z nadmiernej nieśmiałości.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nieśmiałość – cecha charakteru czy utrwalone złe wzorce zachowań?
 • Przerwanie koła nieśmiałości.
 • Uczniowie wycofani i nieśmiali – metody pracy.
 • Podstawy teoretyczne warsztatu nauczyciela.
 • Jak włączyć nieśmiałych uczniów w pracę klasy.
 • Kiedy interweniować, a kiedy pozwolić dziecku pracować samodzielnie?
 • Nieśmiałość a introwertyzm.

 

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.

Bezpieczeństwo w szkole jest kwestią niezwykle istotną i skrupulatnie regulowaną przez różne zapisy prawa: pracy, oświatowego i karnego. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele poznają i zrozumieją swoje obowiązki oraz nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Szkolenie poświęcone jest także kwestii dokumentacji bezpieczeństwa, tj. regulaminów, zarządzeń i ustalania procedur.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają zapisy prawa związane z kwestiami bezpieczeństwa w szkole,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak reagować na przypadki łamania przepisów prawnych przez uczniów,
 • nauczyciele nauczą się współpracy z pedagogiem szkolnym i lokalnymi placówkami pomocowymi.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak wykreować bezpieczne środowisko szkolne?
 • Procedury interwencyjne i włączenie społeczności szkolnej w ich tworzenie.
 • Uwewnętrznienie ogólnych norm i zasad postępowania w sytuacjach trudnych.
 • Prawo pracy, prawo karne i prawo oświatowe – najważniejsze prawa i obowiązki nauczyciela.
 • Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania przy podejrzeniu ucznia o łamanie przepisów prawa.
 • Mediacja i negocjacja w zespołach utworzonych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej. Działania naprawcze.

 

5. Uczeń jako odpowiedzialny młody dorosły.  

W trakcie szkolenia „uczeń jako odpowiedzialny młody dorosły” uczestnicy poznają różnicę między dojrzałością fizyczną a psychiczną. Poznają normy rozwojowe dla dzieci w różnym wieku, by móc dostosować swoje oczekiwania do możliwości uczniów. Zdobędą podstawową wiedzę o różnicach między dojrzałością psychiczną, biologiczną i społeczną.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą wiedzieć jak pomagać dzieciom stać się młodymi dorosłymi,
 • nauczyciele dowiedzą się jak uczyć dzieci odpowiedzialności za własne wybory,
 • nauczyciele poznają metody pogłębiania wiedzy teoretycznej w zakresie rozwoju człowieka.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rozwój biologiczny, psychiczny i społeczny człowieka.
 • Rozumienie terminu „dojrzałość”.
 • Nauczyciel jako coach, wspierający rozwój ucznia.
 • Uczeń jako twórca własnego programu nauczania.
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Dorosłość w kontekście prawnym i biologicznym.
 • Komunikacja z uczniem.

 

6. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów. 

Cyberprzemoc jest dziś kolejnym zagrożeniem młodych osób. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest cyberprzemoc, jak rozpoznawać ofiary cyberprzemocy, jak im pomagać, a także jak tworzyć programy profilaktyczne. Wychowawcy nauczą się także, jak przeprowadzać lekcje na ten temat oraz ustalą reguły działania w przypadku wystąpienia problemu cyberprzemocy w szkole

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają definicję cyberprzemocy,
 • nauczyciele będą potrafili pomagać ofiarom cyberprzemocy,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest edukacja medialna i jak ją wykorzystać w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Cyberprzemoc – definicja i historia.
 • Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?
 • Cyberprzemoc w świetle polskiego prawa.
 • Rozpoznanie i pomoc ofiarom cyberprzemocy.
 • Skala problemu cyberprzemocy i jej przykłady.
 • Edukacja medialna w programie szkolnym i wychowawczym.
 • Zagrożenia płynące z mediów i strategie radzenia sobie z nimi w szkole.
 • Uczeń jako ofiara i świadek cyberprzemocy – psychologiczne skutki cyberprzemocy.

 

7. Edukacja ekologiczna w szkole.  

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkoła ma kształtować w uczniach postawy proekologiczne, informować, czym jest zrównoważony rozwój oraz uczyć szacunku do przyrody. Elementy edukacji ekologicznej wprowadzane są już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i kontynuowane w ramach różnych przedmiotów do końca edukacji. Jednakże, w przeładowanym programie brakuje czasu na wprowadzanie teorii, a tym bardziej – praktyczne działania. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak cała szkoła może pracować nad aktywnymi postawami ekologicznymi swoich uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili udokumentować swoją codzienną pracę,
 • nauczyciele dowiedzą się, skąd czerpać gotowe scenariusze lekcji,
 • nauczyciele poznają sposoby na wprowadzenie edukacji ekologicznej na różnych przedmiotach.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ekologia w podstawie programowej.
 • Cele i zadania edukacji ekologicznej.
 • Edukacja ekologiczna – bank pomysłów.
 • Ekologia na różnych przedmiotach oraz w czasie godziny wychowawczej.
 • Pomysły na klasowe i szkolne akcje edukacyjne.
 • Dokumentacja pracy.

 

8. Program wychowawczo-profilaktyczny.  

Program wychowawczy jest niezwykle istotnym elementem edukacji szkolnej, a mimo tego często pozostaje wyłącznie martwym dokumentem. Celem tego szkolenia jest nauczenie pracowników szkoły, jak sprawić, by program wychowawczy był przyczynkiem do podejmowania spójnych działań na rzecz społeczności szkolnej. Szkolenie ma również przybliżyć nauczycielom założenia rozporządzenia  regulującego zakres i formę prowadzenia w szkołach działalności oświatowej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w kwestii przeciwdziałania narkomanii.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają zasady regulujące pisanie programów wychowawczo-profilaktycznych,
 • nauczyciele zrozumieją wagę współpracy z lokalnymi placówkami pomocowymi,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są ich obowiązki względem wychowania i profilaktyki.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny – założenia.
 • Etapy tworzeniu planu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Ocena programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Techniki oceny sytuacji poszczególnych uczniów i ich rodziców.
 • Współpraca z rodzicami. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w profilaktyce.

 

9. Dyskryminacja w placówce oświatowej.  

Szkolenie zapozna uczestników z rodzajami i przejawami dyskryminacji w szkole i poza nią. Podpowie, jak rozwiązywać konflikty z rodzicami/otoczeniem dziecka, które przejawia zachowania dyskryminacyjne. Zapozna również uczestników z podstawą prawną, zapewniającą wszystkim swobodę wypowiedzi, poglądów, wyznania itd.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą, jak reagować na działania dyskryminujące,
 • nauczyciele poznają swoje obowiązki, kompetencje i uprawnienia,
 • nauczyciele nauczą się, jak rozwiązywać konflikty w oparciu o akty prawne.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dyskryminacja a Konstytucja i inne akty prawne.
 • Wychowanie w duchu tolerancji.
 • Działania profilaktyczne.
 • Przyczyny dyskryminacji w szkole i poza nią.
 • Dyskryminacja na tle rasowym, społecznym, religijnym.
 • Otwartość jako kompetencja kluczowa.
 • Poglądy w rodzinie a obowiązki szkoły – sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

10. Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą.  

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w rozpoznaniu dzieci będących ofiarami przemocy: fizycznej, werbalnej, seksualnej czy ekonomicznej. Nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z osobami doświadczającymi przemocy i osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy, jak pomóc osobie doświadczającej przemocy odreagować, a także jak udokumentować takie przypadki. Uczestnicy szkolenia poznają zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego w kwestii podejrzenia przemocy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozpoznawać ofiary przemocy szkolnej i domowej,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z prawem reagować na przejawy przemocy,
 • nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z potencjalnymi sprawcami przemocy domowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zespół interdyscyplinarny.
 • Przyczyny i objawy przemocy.
 • Rozmowa z osobą doświadczającą przemocy i osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.
 • „Niebieska Karta” – dokumentacja przemocy.
 • Współpraca z mediami w trudnych sytuacjach.
 • Zasady prowadzenia rozmowy z osobą doświadczającą przemocy i z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.
 • Przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, werbalna, seksualna – jak ją rozpoznać.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona dziecka jako ofiary – zadania szkoły i nauczyciela.

 

11. Rodzic-cudzoziemiec w polskiej szkole.

Ilość dzieci imigrantów w polskich szkołach rośnie, a wraz z nią ilość rodziców imigrantów, którzy nie zawsze są zorientowani w polskich przepisach, wymaganiach i zasadach szkolnych. To po stronie szkoły i jej pracowników leży zapewnienie oczekiwanego wsparcia oraz ułatwienie adaptacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak mogą pomóc rodzicom, by zapewnić równy dostęp do edukacji wszystkim uczniom.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają potencjalne trudności, z którymi mierzą się rodzice cudzoziemcy,
 • nauczyciele zapoznają się z potrzebami rodzin imigranckich w aspekcie ich przezwyciężania,
 • nauczyciele będą wiedzieć, gdzie szukać pomocy w kontaktach z rodzicem / cudzoziemcem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rodzic cudzoziemiec – jak pokonać barierę językową?
 • Specjalne potrzeby rodzin imigranckich, w tym z obszarów ogarniętych wojną.
 • Sekretariat jako pierwsze miejsce spotkania rodzica ze szkołą.
 • Wspólne działania nauczycieli, kadry kierowniczej i innych pracowników szkoły.
 • Budowanie społeczności rodziców i uczulanie ich na specjalne potrzeby imigrantów.
 • Trudności w kontaktach z rodzicem cudzoziemcem i sposoby ich przezwyciężania.
 • Gdzie szukać pomocy?

 

12. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.  

Edukacja włączająca pozwala na naukę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ogólnodostępnych szkołach. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania prawne stawia przed nimi edukacja włączająca oraz czym różni się ona od integracji. Nauczą się rozpoznawać potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz odpowiednio modyfikować program nauczania w klasie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania nakłada na nich rozporządzenie z lipca 2015 w kwestii nauczania osób niepełnosprawnych,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak wprowadzić edukację włączającą w życie placówki szkolnej,
 • nauczyciele nauczą się rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Aktualne akty prawne o edukacji osób niepełnosprawnych.
 • Grupy, cechy i potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Edukacja włączająca – definicja, historia oraz główne założenia.
 • Przepisy prawne związane z edukacją osób niepełnosprawnych.
 • Edukacja włączająca czy integracja? Główne podobieństwa i różnice.
 • Obowiązki pracowników szkoły w aspekcie niepełnosprawności uczniów.
 • Prawne, mentalne i kadrowe przygotowanie do wprowadzenia edukacji włączającej.

 

13. Rozwój seksualny ucznia.    

Na szkoleniu podjęty zostanie tematu seksualności dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, co można rozumieć pod terminem „seksualność” oraz poznają charakterystyczne zachowania w różnym wieku. Będą wiedzieć, jak reagować w nietypowych sytuacjach oraz jakie zachowania mogą ich niepokoić.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają etapy rozwoju seksualnego,
 • nauczyciele dowiedzą się o zachodzących zmianach w rozwoju seksualnym obecnego pokolenia,
 • nauczyciele zdobędą wiedzę jak rozmawiać na różne delikatne tematy związane z seksualnością.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest seksualność człowieka?
 • Seksualność w wąskim i szerokim rozumieniu.
 • Etapy rozwoju seksualnego.
 • Zachowania typowe i niepokojące.
 • Uczniowie hete-, homo- i biseksualni. Transpłciowość.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami.
 • Zadania edukacji seksualnej w szkole.

 

14. Klasa jako jednostka społeczna we współczesnej szkole.  

Klasa powinna być zespołem, a nauczyciel – jego liderem. Dzięki rozwijaniu swoich wrodzonych umiejętności interpersonalnych, nauczyciel może sprawić, że klasa stanie się dobrze działającym oraz zintegrowanym zespołem. Na szkoleniu dowie się, jak przebiega tworzenie zespołu klasowego: od pokonywania onieśmielenia, poprzez wzajemne poznawanie się, budowanie zaufania, komunikację i wreszcie integrację grupy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się budowania zespołu
 • nauczyciele zostaną naturalnymi liderami zespołów klasowych,
 • nauczyciele dowiedzą się, co to znaczy, że klasa jest jednostką społeczną.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Klasa jako grupa.
 • Role w grupie i procesy grupowe.
 • Etapy tworzenia zespołu klasowego.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Jak wychowawca może stać się liderem klasy?
 • Rozpoczęcie, utrzymanie i zakończenie kontaktu z klasą.
 • Asertywność, poczucie własnej wartości i samodoskonalenie.

 

15. Wykluczenie społeczne i strategie przeciwdziałania.

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, czym jest wykluczenie oraz jak rozpoznawać uczniów, których ono dotknęło. Dowiedzą się, jaka jest geneza i jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Poznają wartość dobrych relacji w grupie rówieśniczej i ich wpływ na pracę klasy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, skąd się bierze wykluczenie społeczne i czym jest,
 • nauczyciele poznają skutki wykluczenia dla ucznia, klasy oraz społeczności,
 • nauczyciele będą wiedzieli jak walczyć z wykluczeniem poszczególnych uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wykluczenie społeczne – geneza.
 • Rozpoznawanie potencjalnych i faktycznych ofiar wykluczenia społecznego.
 • Sposoby przeciwdziałania wykluczenia uczniów.
 • Ustalanie wspólnego planu działania z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.
 • Jak rozmawiać z rodzicami dziecka wykluczonego.
 • Jak rozmawiać z rodzicami dzieci wykluczających.
 • Podstawy prawne.

 

16. Techniki motywacyjne i aktywizujące uczniów.  

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować atmosferę podczas lekcji oraz poznają związek między pozytywną atmosferą a wynikami nauki. Nauczyciele poznają także nowe i udoskonalą posiadane umiejętności aktywizujące i motywujące uczniów. Pomogą uczniom dotrzeć do założonych przez nich celów życiowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają rolę motywacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • nauczyciele nauczą się kontrolowania atmosfery podczas lekcji,
 • nauczyciele na praktycznych przykładach poznają sposoby aktywizacji uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Motywacja i inteligencja motywacyjna.
 • Jak osiągnąć pozytywną atmosferę nauki?
 • Aktywizacja sposobem na motywację uczniów.
 • Innowacyjne techniki motywacyjne jak coaching ucznia.
 • Związek między stylem pracy nauczyciela a atmosferą w klasie.
 • Komunikacja interpersonalna. Jej wpływ na motywację uczniów.
 • Przykłady lekcji z wykorzystaniem technik aktywizujących i motywujących.

 

17. Depresja i stany lękowe u uczniów.

Dzieci i młodzież coraz liczniej i w coraz młodszym wieku zaczyna wykazywać objawy depresji i stany lękowe. Często to nauczyciel jest pierwszą osobą, która może wychwycić niepokojące oznaki oraz skierować dziecko i rodziców do fachowca. W czasie szkolenia pracownicy szkoły dowiedzą się, jakie zachowania powinny być dla nich alarmujące.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili rozpoznawać objawy depresji u młodzieży szkolnej,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie mogą być przyczyny depresji i stanów lękowych,
 • nauczyciele będą potrafili budować wspierające relacje z uczniem i jego rodzicem / opiekunem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest depresja?
 • Czym są stany lękowe?
 • Przyczyny problemów polskich uczniów. Trend światowy.
 • Zachowania niepożądane jako alarm dla nauczyciela.
 • Gdzie szukać pomocy psychologicznej dla dzieci.
 • Trudna rozmowa z rodzicami.
 • Rola psychologa szkolnego.

 

18. Neurodydaktyka w praktyce szkolnej czyli innowacyjna edukacja.  

Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, innowacyjna metoda nauczania, dzięki której uczniowie sami odkrywają otaczający ich świat. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak uczyć w sposób przyjazny dla mózgu, jak pobudzać ciekawość świata i motywować uczniów do samodzielnego myślenia. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jak planować lekcje, by maksymalnie wykorzystać potencjał neurodydaktyki.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest neurodydaktyka w praktyce,
 • nauczyciele nauczą się odkrywać talenty i potencjał swoich uczniów,
 • nauczyciele zaczną tworzyć wspólnotę badawczą ze swoimi uczniami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Neurodydaktyka?
 • Efektywne powtórki.
 • Pamięć i koncentracja.
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej oraz życiu.
 • Przestrzeń wirtualna w nauce – zagrożenia i korzyści.
 • Na czym polega rola emocji i wyobraźni w dydaktyce.
 • Projektowanie lekcji wykorzystujących techniki neurodydaktyki.

 

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rozważania teoretyczne i praktyczne  

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dowiedzą się, jak rozpoznać dysfunkcje, które kwalifikują dziecko do takiej pomocy, poznają różne rodzaje opinii oraz orzeczeń lekarskich. Uporządkują swoją wiedzę na temat tego, kto jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy dziecku oraz jak ją udokumentować zgodnie z wymaganiami MEN.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się prowadzić prawidłową dokumentację,
 • nauczyciele usystematyzują wiedzę związaną z Rozporządzeniem MEN,
 • nauczyciele nauczą się rozpoznawać potrzeby i możliwości swoich uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rodzaje dysfunkcji i opisujących je opinii i orzeczeń.
 • Prawidłowe dokumentowanie pomocy psychologiczno-dydaktycznej.
 • Uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi.
 • Komunikacja między nauczycielami a specjalistami zajmującymi się dzieckiem.
 • Osoby odpowiedzialne za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku.
 • Czym jest „bieżące wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych”. Interpretacja Rozporządzenia MEN odpowiedzią na wyżej postawione pytanie.

 

20. Dopalacze w szkole.  

Choć media straciły zainteresowanie „dopalaczami”, nadal pojawiają się one w polskich szkołach. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tym, czym są substancje psychoaktywne, jak je zwalczać i jak zniechęcić uczniów do nich. Pracownicy szkoły dowiedzą się również, jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem substancji psychoaktywnych i jakie legalne kroki można podjąć w tej sytuacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym są „dopalacze”,
 • nauczyciele będą potrafili rozpoznać osobę pod wpływem substancji psychoaktywnych,
 • nauczyciele poznają swoje możliwości prawne oraz dowiedzą się jakie zastosować procedury.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Substancje psychoaktywne – czym są.
 • „Dopalacze” w świetle prawa.
 • Działanie substancji psychoaktywnych i długofalowe skutki ich zażywania.
 • „Podziemna” i internetowa sieć sprzedaży.
 • Rozpoznawanie uczniów „pod wpływem”.
 • Podstawy prawne działań.
 • Prewencja.

 

21. Uczeń z problemem ADHD – jak pracować z nim efektywnie?  

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej, to dolegliwość, która dotyka wielu uczniów. Nauczyciele dowiedzą się, jak wstępnie diagnozować uczniów z ADHD oraz jak odróżnić uczniów z ADHD od uczniów nadpobudliwych. Dowiedzą się również, jak prowadzić lekcje w klasie z uczniami z ADHD, by realizować założenia programowe. Poznają także wagę wsparcia rodziców

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie współpracować z rodzicami,
 • nauczyciele będą potrafili prowadzić lekcje w klasach z uczniami z ADHD,
 • nauczyciele zyskają umiejętność wstępnego diagnozowania zespołu nadpobudliwości ruchowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Objawy ADHD.
 • Przyczyny ADHD.
 • Komunikacja szkoła – rodzic.
 • Jak zmodyfikować swój sposób pracy?
 • Metody wychowawcze a dziecko z ADHD.
 • Nauczyciele wobec ucznia z problemami z ADHD.
 • Praktyczne wskazówki na temat pracy z dziećmi nadpobudliwymi.
 • Zachowania buntownicze i opozycyjne, a brak wsparcia ucznia z ADHD.

 

22. Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym.  

Okres dojrzewania to trudny czas dla nastolatków oraz ich opiekunów, w tym nauczycieli. Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w znalezieniu wspólnego języka z młodzieżą oraz nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, z jakimi problemami zmaga się współczesna młodzież oraz jak radzić sobie z nimi na terenie szkoły.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy
 • nauczyciele poznają problemy młodzieży: używki, świat wirtualny, presja rówieśnicza,
 • nauczyciele nauczą się rozmawiać z młodzieżą o trudnych sprawach w ich codziennym życiu, w tym o dojrzewaniu seksualnym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Używki i tożsamość seksualna.
 • Instytucje wspierające nauczycieli.
 • Kryzys tożsamości i presja środowiska.
 • Tematy tabu w rozmowach z młodzieżą.
 • Problemy młodzieży dojrzewającej XXI wieku.
 • Internet i serwisy społecznościowe jako nowe zagrożenia.
 • Rozmowa z rodzicem, a zaufanie ucznia (kwestia poufności).

 

23. Gry psychologiczne. W co grają uczniowie?

Gry psychologiczne to dla niektórych uczniów sposób na prowokowanie nauczyciela do określonej reakcji (zazwyczaj skrajnej), co najczęściej daje im poczucie władzy lub wyższości. Nauczyciele nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że biorą udział w grach psychologicznych. To szkolenie ma za zadanie pokazać, w jakie gry nieświadomie się angażują i jak na nowo zbudować z uczniem relacje oparte na szacunku.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają gry psychologiczne prowadzone przez uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak nie brać czynnego udziału w tych „gierkach”,
 • nauczyciele zdobędą umiejętność wypracowywania dobrych relacji z uczniami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym są gry psychologiczne?
 • Popularne strategie uczniów.
 • Gra psychologiczna jako utrwalony wzór złego postępowania.
 • Nauczyciel jako twórca gier psychologicznych.
 • Podstawy dobrych relacji uczeń – nauczyciel.
 • Wypracowanie odpowiednich procedur.
 • Wspólny front nauczycieli i rodziców kontra gry psychologiczne dziecka.

 

24. Efektywna współpraca z rodzicami – rodzic naszym partnerem.  

Kontakt między rodzicem, a nauczycielem często jest utrudniony. Rodzice oskarżają nauczycieli o to, że kontakt jest tylko pozorny i powierzchowny, zaś nauczyciele, że postawa rodziców jest roszczeniowa. Konflikt między nauczycielem a rodzicem w efekcie negatywnie wpływa na ucznia. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować dobre relacje z rodzicami, jak rozmawiać z nimi indywidualnie oraz jak unikać rutyny podczas wywiadówek.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się ustalać warunki współpracy między szkołą a rodziną,
 • nauczyciele poznają sposoby na prowadzenie ciekawych zebrań rodzicielskich,
 • nauczyciele poznają praktyczne sposoby budowania relacji z różnymi rodzicami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Indywidualna rozmowa z rodzicem.
 • Krótkie i długie formy pedagogizacji.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców.
 • Jak pozyskać informacje na temat potrzeb wychowawczych rodziców?
 • Różne kanały docierania do rodziców z ważnym przesłaniem wychowawczym.
 • Popularna wywiadówka elementem rzeczowej współpracy z rodzicem lub prawnym opiekunem.
 • Tematyka prorodzinna na zajęciach wychowawczych i dydaktycznych jako wsparcie dla rodziny.

 

25. Sytuacje konfliktowe w placówce oświatowej.  

Konflikty są częścią naszej codzienności i nie da się ich uniknąć. Jednak wiele konfliktów da się łatwo i szybko rozwiązać – wystarczy poznać sprawdzone techniki mediacyjne i dowiedzieć się, jak reagować na problemy drugiej strony. W ramach tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak mogą rozwiązywać sytuacje konfliktowe, poznają najczęstsze postawy konfliktowe i sposoby, by umieć rozmawiać z każdym rodzicem i uczniem.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozstrzygania sporów w sposób pokojowy,
 • nauczyciele zrozumieją wagę porozumienia i współpracy z rodzicami,
 • nauczyciele będą mieć świadomość zmieniających się wymagań, jakie rodzice mają wobec nauczycieli.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Mediacje wśród dzieci.
 • Mediacje wśród dorosłych.
 • Źródła konfliktów w szkole.
 • Rozwój sytuacji konfliktowej.
 • Młodzieżowe programy wychowawczo-profilaktyczne.
 • Rozwiązywanie konfliktów poprzez współpracę i integrację.
 • Typy postaw w konflikcie i praktyczne porady, jak sobie z nimi radzić.

 

26. Szkoła wielokulturowa.

Polska szkoła w ciągu dwóch lat nagle stała się miejscem wielokulturowym. Nikt nie był na to przygotowany. Dlatego tak ważne jest szybkie nabycie nowych umiejętności, które pozwolą na równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów, także tych, dla których polski nie jest pierwszym językiem.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak pracować z uczniem z małą znajomością języka polskiego,
 • nauczyciele poznają sposoby na integrację uczniów wywodzących się z różnych środowisk i kultur,
 • nauczyciele uzyskają dostęp do materiałów ułatwiających komunikację i adaptację w społeczeństwie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wielokulturowość jako wyzwanie dla polskiej szkoły.
 • Uczeń o słabej znajomości języka polskiego w klasie.
 • Wspomaganie ucznia i jego rodzin w adaptacji.
 • Sposoby na integrację uczniów i rodzin.
 • Gotowe materiały ułatwiające komunikację i naukę.
 • Równy dostęp do edukacji dla wszystkich.
 • Miękkie kompetencje nauczyciela.
 • Potencjalne trudne sytuacje.

 

27. Ocenianie kształtujące czyli jak wspierać dzisiejszego ucznia.  

Tradycyjne ocenianie jest demotywujące dla wielu uczniów i nauczycieli, którzy widzą, że stopnie nie pozwalają na w pełni sprawiedliwe ocenienie pracy ucznia. Alternatywą (lub uzupełnieniem) dla oceniania sumującego jest Ocenianie Kształtujące, w skrócie OK. W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak ten typ oceniania może motywować uczniów do pracy oraz jak wpływa na pozytywną atmosferę uczenia się. Nauczą się stosowania Oceniania Kształtującego w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zyskają dodatkowe narzędzie oceniania,
 • nauczyciele poznają zasady Oceniania Kształtującego,
 • nauczyciele będą traktować ucznia w sposób podmiotowy i partnerski..

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ocenianie Kształtujące – wprowadzenie.
 • Ruth Butler i jej eksperyment edukacyjny.
 • Jakie są kryteria Oceniania Kształtującego?
 • Informacja zwrotna od nauczyciela i ocena koleżeńska.
 • Przeszkody we wprowadzaniu Oceniania Kształtującego.
 • Korzyści stosowania Oceniania Kształtującego w praktyce.
 • Główne różnice między ocenianiem kształtującym a ocenianiem sumującym.

 

28. Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji nauczania.  

Dziś wielu nauczycieli szuka sposobów na indywidualizację nauczania w szkołach. Jak się okazuje, nie jest to trend nowy. Plan daltoński powstał w pierwszych latach ubiegłego stulecia, ale mimo wieku ma wiele pożytecznych i inspirujących założeń. Nauczyciele poznają je podczas szkolenia, by na koniec przedyskutować wady i zalety rozwiązań planu daltońskiego oraz by wspólnie z innymi uczestnikami zastanowić się nad zadaniami nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozstrzygania sporów w sposób pokojowy,
 • nauczyciele zrozumieją wagę porozumienia i współpracy z rodzicami,
 • nauczyciele będą mieć świadomość zmieniających się wymagań, jakie rodzice mają wobec nauczycieli..

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Plan daltoński – wstęp.
 • Uczeń w planie daltońskim.
 • Jak nauczać w planie daltońskim?
 • Plan daltoński w modelowej szkole.
 • Kwestia indywidualizacji nauczania. Panel dyskusyjny.
 • Plan daltoński w szkole polskiej – wady, zalety i bariery.
 • Definicja, historia i główne założenia planu daltońskiego.

 

29. Uczeń w sytuacji kryzysowej.  

Nauczyciele dowiedzą się podczas szkolenia, czym jest sytuacja trudna, kryzysowa i traumatyczna dla dziecka. Dowiedzą się, jak stawiać przed dziećmi nowe wyzwania bez nadmiernego przeciążania ich oraz jak rozpoznać dzieci w sytuacji kryzysowej. Zdobędą kompetencje pozwalające im na pomoc dzieciom lub skierowanie ich do odpowiednich specjalistów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili rozróżnić sytuację trudną od kryzysowej,
 • nauczyciele dostaną narzędzia, które pozwalają na zdiagnozowanie dziecka w sytuacji kryzysowej,
 • nauczyciele będą potrafili stosować działania prewencyjne w stosunku do uczniów tego wymagających.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest sytuacja kryzysowa?
 • Czynniki ryzyka sytuacji kryzysowych.
 • Przeciwdziałanie.
 • Pomoc uczniom w sytuacji kryzysowej.
 • Tworzenie bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole.
 • Kryzys a trauma.
 • Szkolne i pozaszkolne przyczyny kryzysu.
 • Wsparcie rodziców/opiekunów dziecka.

 

30. Kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia.  

Obecnie zadaniem szkoły jest nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczną, ale także w praktyczne umiejętności niezbędne do zdrowego funkcjonowania w świecie poza szkołą. Dlatego istotną kwestią podstawy programowej są kompetencje kluczowe. Podczas szkolenia nauczyciele poznają praktyczne sposoby na kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów, a także poznają nowe metody aktywizujące.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele wezmą udział w zajęciach warsztatowych,
 • nauczyciele poznają nowe metody aktywizujące uczniów,
 • nauczyciele dowiedzą się czym są kompetencje kluczowe i jak realizować je w podstawie programowej,

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kompetencje kluczowe.
 • Najlepsze metody aktywizujące.
 • Jak rozwijać kompetencje kluczowe?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
 • Jak dobrać metody aktywizujące w konkretnych przypadkach?
 • Kompetencje kluczowe jako sposób przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.
 • Kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia – warsztaty edukacyjne.

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …