Szkolenia Menedżerskie

1. Kompetencje menedżerskie.

Dobry menedżer jest przewodnikiem dla całej firmy lub działu. To na nim spoczywa odpowiedzialność za planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji i kontrolowanie – jego rola jest więc nie do przecenienia. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy związanych ze zmieniającymi się warunkami, postępem technologicznym i coraz to nowymi potrzebami klientów, menedżer staje się niezastąpionym liderem, który w odpowiedni sposób będzie przewodził swoim współpracownikom i realizował strategię swojej firmy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zarządzać ludźmi w sposób odpowiedni dla różnych typów działalności, a także jak planować pracę dla siebie i innych.

Uczestnicy będą potrafić:

 • prowadzić efektowne rozmowy ze współpracownikami,
 • wykorzystywać różne style zarządzania adekwatne do okoliczności,
 • korzystać z technik niezbędnych do budowania autorytetu menedżera.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kim dziś jest menedżer?
 • Style zarządzania.
 • Budowanie autorytetu menedżera.
 • Planowanie obowiązków swoich i współpracowników.
 • Mentoring.
 • Jak rozmawiać ze współpracownikami?
 • Sprawdzanie i egzekwowanie obowiązków.
 • Sposoby motywacji współpracowników.
 • Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników?
 • Samorozwój w pracy menedżera.

 

2. Autorytet lidera w zespole.

Lider jest niezbędnym członkiem każdej grupy i każdego zespołu. To on określa zadania, jakie grupa ma wykonać i decyduje, który z jej członków ma je wypełnić. Zadaniem lidera jest również podejmowanie decyzji i stawianie czoła sytuacjom kryzysowym. To również on bierze odpowiedzialność za cały zespół. By mógł wykonać swoje odpowiedzialne zadanie, lider potrzebuje nie tylko odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, ale także realnego uznania i akceptacji w swoim zespole. By to osiągnąć musi mieć autorytet. Szkolenie to ma na celu pokazać, jak ważny jest dla lidera autorytet i jak skutecznie go zbudować.

Uczestnicy będą potrafić:

 • efektywnie komunikować się z zespołem,
 • samodzielnie doskonalić swoje kompetencje,
 • skutecznie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w pracy,
 • budować trwały i autentyczny autorytet pośród współpracowników.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kim jest lider? – rola i zadania.
 • Tworzenie wizerunku lidera.
 • Plan samorozwoju.
 • Źródła autorytetu lidera.
 • Tworzenie własnych reguł.
 • Prowadzenie zebrań i wygłaszanie przemówień.
 • Sztuka argumentacji swoich decyzji.
 • Style zarządzania ludźmi.
 • Style komunikacji z zespołem.
 • Strategie radzenia sobie z problemami.

 

3. Motywowanie przez Coaching.

Jednym z niezwykle ważnych zadań kierownictwa każdej firmy jest motywowanie swoich zatrudnionych. Zmotywowany pracownik, który swoje obowiązki postrzega nie jako przykrą konieczność, a jako coś przynoszącego mu wymierne korzyści, pracuje w sposób znacznie bardziej efektywnie. Będzie się to przekładać nie tylko na benefity dla niego samego, ale także na wzrost pozycji w firmie i rozwój przedsiębiorstwa. Ostatnio coraz częściej pracodawcy decydują się na zastosowanie w swoim miejscu pracy coachingu motywacyjnego. Prezentowane szkolenie pokaże, jak skutecznie wdrożyć je we własnym przedsiębiorstwie i jak pozytywne skutki ono niesie.

Uczestnicy będą potrafić:

 • trafnie rozpoznawać potrzeby pracowników,
 • skutecznie motywować pracowników poprzez coaching,
 • stosować podstawowe techniki i systemy motywacyjne.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Fenomen coachingu.
 • Coaching w zarządzaniu.
 • Rola lidera w motywowaniu pracowników.
 • Analiza potrzeb pracowników.
 • Przemówienia motywacyjne. Podstawowe zasady.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Motywacja pieniężna.
 • Motywacja pozapieniężna.
 • Motywowanie za pomocą krytyki.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

4. Zarządzanie projektem w praktyce.

W dzisiejszych czasach już szkolną młodzież uczy się pracy metodami projektowymi. Projekty pozwalają nie tylko na wymianę pomysłów, doświadczeń, spostrzeżeń, ale też na podział obowiązków stosownie do umiejętności, kwalifikacji i kompetencji uczestników. W każdym więc projekcie potrzebny jest przewodnik – lider, który będzie sprawnie rozdzielał zadania i je koordynował. Szkolenie to pozwoli przyszłym liderom zdobyć cenne i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Uczestnicy będą potrafić:

 • skutecznie motywować pracowników,
 • efektywnie komunikować się z zespołem,
 • planować i realizować poszczególne etapy projektu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Podstawy zarządzania projektami.
 • Pozyskiwanie osób i podmiotów współpracujących.
 • Rozdzielanie zadań.
 • Ustalenie i kontrola budżetu.
 • Planowanie poszczególnych etapów projektu.
 • Komunikacja w projekcie.
 • Skuteczna motywacja współpracowników.
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
 • Egzekwowanie obowiązków.
 • Podsumowanie i ocena projektu.

 

5. Rozwój organizacji poprzez zmiany.

Zmiany są nieodłączną częścią naszego życia i nie sposób przed nimi uciec. Jednak większość z nas, gdy myśli o zmianach, odczuwa lęk. Dla kierownictwa firmy jest więc niezwykle ważne, by w okresie, kiedy firma czy organizacja musi obrać nowy kurs i zmienić zasady działania, odpowiednio przygotować do tego pracowników. Szkolenie to wyposaży słuchaczy w niezbędne do tego kompetencje.

Uczestnicy będą potrafić:

 • wykorzystać konkretne narzędzia zarządzania zmianą,
 • wprowadzać zmiany na poszczególnych etapach zarządzania,
 • zarządzać zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej w firmie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Otwartość na zmiany.
 • Kiedy zdecydować się na zmianę?
 • Etapy wprowadzania zmian.
 • Rola lidera/menedżera.
 • Odpowiednia komunikacja z zespołem w trakcie zmian.
 • Reakcje współpracowników na zmiany – analiza przypadków.
 • Sztuka argumentacji.
 • Przewidywanie kryzysów po zmianie i zapobieganie im.
 • Opór pracowników wobec zmian.
 • Motywowanie pracowników do pracy po zmianie.

 

6. Świadome kontrolowanie konfliktów.

Nierozwiązywane, eskalujące konflikty mogą być tragiczne w skutkach, utrudniać wykonywanie zadań i negatywnie wpływać na atmosferę w miejscu pracy. Z drugiej strony nieporozumienia są także czynnikiem aktywizującym. Pozwalają one na wymianę zdań, poglądów i przemyśleń, co z kolei uczy otwartości i tolerancji. Uczą argumentowania i forsowania swoich racji. To, czy z konfliktów w miejscu pracy da się wyciągnąć pozytywy, zależy w dużej mierze od kierownictwa. Może ono tak pokierować sporem, by stał się on polem do współpracy osób o rożnych, często odmiennych wizjach. Dlatego tak ważna jest umiejętność świadomego kontrolowania konfliktów, którą można zdobyć właśnie na tym szkoleniu.

Uczestnicy będą potrafić:

 • wykorzystywać techniki rozwiązywania sporów,
 • rozpoznawać konflikt na różnych jego etapach,
 • scharakteryzować przyczyny konfliktów i potrafić im zapobiegać.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rodzaje konfliktów i ich przyczyny.
 • Wczesne dostrzeganie konfliktu.
 • Techniki reagowania na konflikt.
 • Typy osobowości a sytuacje konfliktowe.
 • Techniki mediacji.
 • Inne metody rozwiązywania konfliktów.
 • Postawy w trakcie konfliktu – analiza przypadków.
 • Komunikacja interpersonalna – problemy i jak je naprawiać.
 • Zapobieganie sporom.
 • Bunt i opór współpracowników – jak sobie z nim poradzić?

 

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …