Prawo oświatowe

1. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.  

Tematem tego szkolenia jest znaczenie terminu „funkcjonariusz publiczny” w odniesieniu do nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia prawne im zagrażają oraz jak się przed nimi bronić. Szkolenie uwzględnia także kwestie cyberprzemocy. Po szkoleniu nauczyciele będą znali swoje prawa w świetle obowiązujących przepisów

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przysługujące im prawa,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak bronić się przeciwko przemocy,
 • nauczyciele poznają zakres terminu „funkcjonariusz publiczny”

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawna ochrona nauczyciela.
 • Zagrożenia i sposoby reagowania.
 • Cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić.
 • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
 • Elementy Prawa Pracy oraz Karty Nauczyciela.
 • Rodzaje zagrożeń w pracy pracowników oświaty.
 • Przepisy dotyczące statusu prawnego nauczyciela.
 • Inne prawa chroniące nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.  

W czasie szkolenia nauczyciele nauczą się, jak mogą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Dowiedzą się, jakie są w tej kwestii obowiązki dyrektora i grona pedagogicznego. Poznają aktualne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz na praktycznych przykładach dowiedzą się, jak tworzyć procedury przydatne w szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią tworzyć odpowiednią dokumentację,
 • nauczyciele poznają działania profilaktyczno – wychowawcze,
 • nauczyciele poznają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Obowiązki nauczyciela.
 • Typy zagrożeń uczniów.
 • Obowiązki dyrektora szkoły.
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
 • Etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa: diagnoza, analiza, plan działania i ewaluacja.
 • Prawny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
 • Tworzenie procedur bezpieczeństwa – zajęcia praktyczne.

 

3. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

Po zmianach w bieżącym roku zmieniły sie przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają prawa osób, których dane dotyczą,
 • nauczyciele poznają najczęstsze błędy związane z wykorzystywaniem danych osobowych,
 • nauczyciele nauczą się zarządzać danymi uczniów w sposób zgodny z najnowszymi przepisami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja szkolna.
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Dane osobowe – wprowadzenie.
 • Dane wrażliwe. Jak nimi zarządzać?
 • Najczęstsze błędy przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.
 • Czy można zamieścić zdjęcie ucznia na stronie internetowej?
 • Kwestie danych osobowych na praktycznych przykładach.

 

4. Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy.  

Szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy jest potrzebne każdemu nauczycielowi. To od niego zależy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale także uczniów i innych pracowników placówki oświatowej. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i psychologii pracy, dowiedzą się, jakie niebezpieczeństwa im grożą oraz jak postępować w przypadku wypadku w miejscu pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają obowiązujące zasady BHP,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest ergonomia w pracy,
 • nauczyciele nauczą się prawidłowego postępowania w razie wypadku.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ogólne zasady BHP w pracy.
 • Ochrona pracy w ujęciu prawnym.
 • Prawo pracy w ujęciu praktycznym.
 • Jak unikać sytuacji niebezpiecznych?
 • Postępowanie w razie wypadku w pracy.
 • Czynniki zagrażające zdrowiu i życiu w szkole.
 • Zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w kwestiach bezpieczeństwa.

 

5. Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela.  

W 2014 roku zmieniły się przepisy związane z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach oświatowych. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowej ustawy było zmniejszenie liczby dokumentów, które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad odbiurokratyzowaniem szkół. Przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe sposoby wypełniania dzienników lekcyjnych oraz dokumentowania zajęć pozalekcyjnych,
 • nauczyciele będą znali bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji,
 • nauczyciele zapoznają się z kwestiami związanymi z wypełnianiem dziennika elektronicznego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja archiwizowana.
 • Jak wypełniać dziennik tradycyjny?
 • Kto może kontrolować dokumentację?
 • Nauczanie indywidualne – najnowsze zmiany.
 • Sposoby dokumentowania przebiegu nauczania.
 • Nowe przepisy związane z turystyką i krajoznawstwem.

 

6. Koncepcja pracy placówki oświatowej.  

W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z obowiązującymi normami tworzyć koncepcję pracy szkoły. Ponadto, nauczą się analizować dotychczasowe osiągnięcia, wyciągać z nich wnioski i opracowywać kolejne koncepcje w oparciu o wcześniejsze działania. Będą potrafili też monitorować realizowanie koncepcji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają koncepcję pracy szkoły,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak realizować założoną koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły i warunkami zewnętrznymi,
 • nauczyciele będą potrafili określić zadania zgodne z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Koncepcja pracy w szkole.
 • Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły.
 • Analiza, monitoring i ewaluacja koncepcji.
 • Koncepcja pracy szkoły – etapy tworzenia.
 • Kwestie prawne i wprowadzenie do tematu.
 • Jak analizować i oceniać koncepcję pracy szkoły.
 • Analiza działań podjętych w zakresie pisania koncepcji pracy szkoły.

 

7. Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.  

Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo i odnosi większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają własne mocne strony,
 • nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w swoich problemach,
 • nauczyciele zrozumieją związek między integracją nauczycieli, a jakością kształcenia w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak rozumieć pojęcie „sukces szkoły”?
 • Podniesienie jakości pracy dzięki integracji.
 • Synergia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • Role w grupie, etapy rozwoju w zespole zadaniowym.
 • Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej.
 • Metoda SWOT – ćwiczenia na wybranych przykładach.
 • Zadania nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły.
 • Czy rada pedagogiczna może być zespołem zadaniowym i co to oznacza w praktyce?

 

8. Mobbing w miejscu pracy – rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku.  

Szkoła jest miejscem pracy jak każde inne i niestety także tutaj może wystąpić mobbing. Dzięki prowadzonemu przez naszą firmę szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest mobbing i jak rozróżnić go od zwykłego konfliktu na tle personalnym. Ponadto, pracownicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat reagowania na mobbing i prowadzenia zgodnych z prawem procedur.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktu,
 • nauczyciele poznają historię, definicję i przejawy mobbingu,
 • nauczyciele poznają zgodne z prawem sposoby zapobiegania mobbingowi.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja mobinngu.
 • Jak działa mobber?
 • Mobbing pionowy i poziomy.
 • Mobbing w placówce oświatowej.
 • Skuteczne sposoby walki z mobbingiem.
 • Czym jest mobbing i jakie są jego objawy.
 • Jak polskie prawo walczy z mobbingiem w szkole?
 • Negatywne oddziaływanie mobbingu na całe środowisko pracy.

 

9. Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego.  

Mimo że na rynku pracy od lat brakuje fachowców, wiele szkół zawodowych musi walczyć z opinią szkół gorszej kategorii. Niniejsze szkolenie ma na celu przekonanie dyrektorów i nauczycieli, że również szkoły zawodowe mogą być nowoczesne i oblegane przez uczniów. W trakcie zajęć nauczyciele poznają wszystkie zmiany związane z nową podstawą programową oraz nową formułą egzaminów zawodowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają bieżące zmiany w nauczaniu zawodowym,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować wdrażanie podstawy programowej,
 • nauczyciele nabędą umiejętność tworzenia programów nauczania zawodowego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kształcenie dualne.
 • Nowoczesna szkoła zawodowa.
 • Planowane zmiany w kształceniu zawodowym.
 • Jak stworzyć ramowy plan nauczania zawodu?
 • Nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Kształcenie zawodowe w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym.
 • Kształcenie w zawodzie – podstawa programowa na kierunkach zawodowych.
 • Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego. Przykłady praktyczne.

 

10. Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.  

Prawa dziecka i prawa ucznia, jego obowiązki – to kwestie skomplikowane prawne, nawet dla dorosłych. Dlatego stworzyliśmy szkolenie, które w przystępny sposób przekazuje nauczycielom wiedzę na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz zaznajamia ich z przepisami w tej kwestii. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób wprowadzić w zagadnienia praw człowieka swoich uczniów

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają rolę skutecznej mediacji w konfliktach,
 • nauczyciele będą samodzielnie poruszać się w prawach człowieka, dziecka i ucznia,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są prawa nauczyciela i w jaki sposób mogą z nich korzystać.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Łamanie praw przez uczniów.
 • Jak uczyć dzieci odpowiedzialności?
 • Egzekwowanie przestrzegania prawa.
 • Wprowadzenia w tematykę praw człowieka
 • Tryb składania skarg o łamanie praw ucznia.
 • Prawa ucznia i prawa dziecka w polskim prawie.
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mediacja.
 • Prawa dziecka jako temat zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

11. Efektywna praca zespołów nauczycielskich w praktyce szkolnej.  

Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak cenna może być praca zespołowa,
 • nauczyciele uzyskają praktyczne umiejętności budowania grupy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak planować i dokumentować pracę w zespole nauczycielskim.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ramowy plan pracy zespołu.
 • Typy zespołów nauczycielskich.
 • Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • Wpływ działania zespołu na atmosferę pracy i nauki.
 • Tworzenie zespołów nauczycielskich – wyznaczniki zewnętrzne.
 • Prawidłowa integracja oraz motywacja zespołów nauczycielskich.
 • Umiejętności interpersonalne niezbędne do stworzenia dobrego zespołu.
 • Dokumentowanie pracy zespołu – na rzeczywistych przykładach w praktyce szkolnej.

 

12. ABC dyrektora i nauczyciela – dokumentacja szkolna.  

W czasie szkolenia nauczyciele uporządkują swoja wiedzę na temat prawa oświatowego oraz rozwieją swoje wątpliwości w tym względzie. Poznają najnowsze zmiany w przepisach. Po szkoleniu nauczyciele i dyrektorzy będą bez błędu prowadzić dokumentację szkolną, dowiedzą się wszystkiego na temat zatrudniania nauczycieli zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, także w kwestii zatrudniania emerytów oraz w zespołach szkół. Przyswajają także najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem zasad BHP.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele poznają reguły dotyczące szkolnego sposobu oceniania,
 • nauczyciele będą umiejętnie poruszać się wśród przepisów związanych ze szkolnictwem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo oświatowe – wstęp.
 • Szkolny system oceniania.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Związki zawodowe. Szczególna ochrona nauczycieli.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli.
 • Przestrzeganie przepisów bhp w placówkach oświatowych.
 • Zatrudnianie nauczycieli: kwalifikacje nauczycieli, stosunek pracy.

 

13. Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.  

Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych. To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów moralnych. Etyka to w zawodzie nauczyciela – kwestia zaufania publicznego – kwestia także uregulowana prawnie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące kwestii etyki nauczyciela,
 • nauczyciele zapoznają się z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak ich postępowanie etyczne wpływa na uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel jako osoba zaufania publicznego.
 • Kodeks etyczny w szkole – zajęcia warsztatowe.
 • Normy etyczne w kontaktach z innymi nauczycielami.
 • Obowiązki etyczne nauczyciela, a zapisy polskiego prawa.
 • Wpływ moralności nauczyciela na życie i wybory uczniów.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 • Relacje nauczyciel – rodzic i nauczyciel – uczeń. Kwestie moralne kontaktów.

 

14. Bezpieczne wycieczki szkolne – praktyczne wskazówki.  

Po tym szkoleniu nauczyciele będą mieli pełną wiedzę na temat organizowania, prowadzenia i dokumentacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poznają aktualne przepisy prawa oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią im prowadzenie wycieczek. Szkolenie da im również formalne uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek, a każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie na druku ministerialnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele uzyskają formalne uprawnienia organizacji wycieczek,
 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych,
 • nauczyciele dowiedzą się wszystkiego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zasady organizacji wycieczek.
 • Odpowiedzialność opiekunów za dziecko.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków wycieczki.
 • Nadzór pedagogiczny nad opiekunami wycieczek.
 • Rodzaje i formy wycieczek w świetle aktualnych przepisów.
 • Dokumentacja wycieczki. Karta Wycieczki i inne dokumenty.
 • Współpraca między opiekunami wycieczki. Rozwiązywanie konfliktów.

Pracujemy już dla Państwa blisko 10 lat.
Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …