Szkolenia dla Przedszkoli

1. Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu.  

Współpraca to kwestia niezwykle ważna w każdym przedszkolu. Powinna dotyczyć wszystkich zatrudnionych w placówce, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych: pomocy nauczyciela oraz obsługi administracyjnej. Bez współpracy nie ma synergii, czyli wartości dodanej. Współpraca motywuje, dlatego wiedza na temat pracy zespołowej w przedszkolu jest niezwykle przydatna. Przeszkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie przyniesie niezwykłe korzyści.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają zasady i cel pracy zespołowej,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się ze sobą,
 • nauczyciele przedszkola poznają sposoby rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest komunikacja niewerbalna?
 • Komunikacja werbalna, a niewerbalna.
 • Pozytywne i negatywne role w zespole.
 • Jak wypracować wspólne zasady pracy zespołowej?
 • Praca zespołowa – dlaczego warto pracować w zespole?
 • Konstruktywna krytyka i inne narzędzia rozwiązywania konfliktów.
 • Pytanie, słuchanie i informacja zwrotna, czyli jak komunikować się efektywnie.

 

2. Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.  

Maria Montessori ponad 100 lat temu stworzyła swój program wychowywania dzieci. Dziś pedagogika montessoriańska, mimo wieku, jest nadal bardzo aktualna, a jej założenia praktyczne doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych dzieci. Oferowane przez nas szkolenie ma za zadanie przedstawić założenia pedagogiki Montessori oraz wskazać, jak można wykorzystać niektóre jej elementy w tradycyjnych przedszkolach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają metodykę pracy zgodnej z zasadami Montessori,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest pedagogika według filozofii Montessori,
 • nauczyciele przedszkola poznają sposoby wykorzystania elementów pedagogiki montessoriańskiejw tradycyjnych przedszkolach.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Historia Montessori.
 • Powstanie pedagogiki Montessori.
 • Podstawowe założenia i techniki Montessori.
 • Dzisiejsze zastosowanie pedagogiki Montessori.
 • Przykłady zastosowania technik Montessori w praktyce.
 • Doświadczenie zmysłowe jako podstawowa jednostka nauczania dzieci.
 • Możliwości wykorzystania technik wykorzystywanych przez Marię Montessori w przedszkolach.

 

3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

Celem szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli przedszkolnych jest przedstawienie najnowszych zmian zgodnych z rozporządzeniem MEN w kwestii udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Uczestnicy nauczą się, jak dokonywać wstępnej diagnozy dzieci oraz jak oceniać ich predyspozycje i problemy. Dowiedzą się również, jak postępować zgodnie z możliwościami psychofizycznymi podopiecznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak komunikować się ze specjalistami prowadzącymi dzieci,
 • nauczyciele przedszkola zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które należy wdrożyć zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zmiany zgodne z nowym rozporządzeniem MEN.
 • Jak postępować z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych oraz psychospołecznych?
 • Prowadzenie dokumentacji. Monitorowanie i ewaluacja dziecka.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka i odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Skuteczna komunikacja między nauczycielem przedszkola, a specjalistami zajmującymi się dzieckiem.

 

4. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu.  

Wycieczki to dla przedszkolaków jeden z najciekawszych punktów dnia. Jednak, żeby były bezpieczne i przynosiły wyłącznie przyjemne doświadczenia, tak dla nauczycieli, jak i ich podopiecznych, muszą być zorganizowane w sposób przemyślany i zgodny z przepisami. Szkolenie dotyczące zasad organizacji wycieczek w przedszkolu ma za zadanie przedstawić nauczycielom sprawdzone sposoby planowania wycieczek, ustalania regulaminu oraz sporządzania dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola zgłębią podstawowe obowiązki związane z przeprowadzaniem wyjść i wycieczek,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak tworzyć regulamin wycieczek zgodny z aktualnym prawem oraz poznają zasady bezpieczeństwa związane z organizowaniem i przeprowadzaniem wycieczek.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z organizacją wycieczek dla przedszkolaków.
 • Poznanie obowiązków opiekuna wycieczki. Udział rodziców w wycieczce.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się na różnych obszarach i terenach.
 • Podróżowanie środkami transportu publicznego i wynajętymi autokarami.
 • Nauka tworzenia zgodnego z prawem oraz przyjaznego regulaminu wycieczki
 • Wypadki, awarie i sytuacje nieprzewidziane – zasady postępowania w różnych sytuacjach.

 

5. Prawo Oświatowe w przedszkolu – regulacje prawne z 2017 roku.  

Podczas tego szkolenia nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa „Prawo Oświatowe”, która będzie obowiązywać już wkrótce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wpłynie na funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 wrześnie 2017 r. i uregulują także kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zmieni się ich praca w związku z nową ustawą,
 • nauczyciele przedszkola zostaną przeszkoleni w kwestii wprowadzenia planowanych zmian w życie,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak samodzielnie korzystać ze źródeł prawa i jak je interpretować.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo Oświatowe, a zmiany w przedszkolu
 • Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: statutu placówki, arkusza organizacyjnego, profilaktyki i programu wychowawczego.
 • Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.Poznanie źródeł ustawy oraz nauka korzystania z przepisów w praktyce.
 • Przedstawienie zmian związanych z wprowadzeniem ustawy Prawo Oświatowe.
 • Zmiany związane z zatrudnianiem nauczycieli, awansem zawodowym, oceną pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

6. Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.  

Naukę pisania i czytania można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, co da dzieciom dodatkowy czas na przyswojenie tych trudnych umiejętności. Nauczyciele przedszkolni poznają w trakcie szkolenia różne metody nauki, a także dostaną zestaw rad i pomysłów, które będą mogli natychmiast wprowadzić w swoich placówkach. Nauczyciele będą mieli także szansę na refleksję na temat własnych metod nauczania, na ich wzbogacenie oraz zróżnicowanie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają innowacyjne narzędzia nauki czytania i pisania,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie są ich zadania w kwestii nauki czytania i pisania,
 • nauczyciele przedszkola poznają ćwiczenia, które wyrabiają w dzieciach gotowość do podjęcia nauki

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rola rodzica w nauce czytania.
 • Dostosowanie sposobu nauki do wieku dziecka
 • Zabawy, które mogą towarzyszyć nauce czytania
 • Rola nauczyciela w trakcie nauki czytania, pisania i liczenia.
 • Poznanie różnych metod, które przygotują dziecko do nauki czytania.
 • Czym jest metoda sylabowa – jej założenia i wykorzystanie w praktyce.
 • Metoda Glena Domana. Przegląd najpopularniejszych metod nauki czytania.

 

7. Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu.  

Nauczyciel przedszkolny jest zobligowany do prowadzenia bezbłędnej i systematycznej dokumentacji. Niniejsze szkolenie jest nastawione na to, by pokazać uczestnikom, jak prowadzić dokumentację w sposób prosty, łatwiejszy, szybszy i przyjemny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowa wiedza ułatwi codzienną pracę nauczyciela.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywniej prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele przedszkola udoskonalą swoje umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z przepisami oraz dowiedzą się, jak przetwarzać i dysponować danymi osobowymi w pracy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Typy dokumentacji: przebiegu nauczania oraz działalności opiekuńczo – wychowawczej w nauczaniu przedszkolnym.
 • Jak dysponować danymi dziecka: w czasie rekrutacji i po przyjęciu do placówki.
 • Prowadzenie dziennika zajęć i nowe sposoby zaznaczania obecności i nieobecności dziecka.
 • Pozostałe dzienniki (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne).
 • Dokumentacja wycieczek przedszkolnych i innych imprez.
 • Korespondencja z rodzicami. Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania.

 

8. Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu.  

Celem szkolenia dla Rady Pedagogicznej jest przedstawienie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także jej celów i zadań. Uczestnicy nauczą się prowadzić dokumentację szkolenia oraz monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w placówce

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak monitorować realizację podstawy programowej za pomocą arkuszy kalkulacyjnych,
 • nauczyciele przedszkola poznają nową podstawę programową, jej zadania i cele,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zaplanować wprowadzenie podstawy zgodnie z harmonogramem dnia i czasem potrzebnym do realizacji podstawy

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Monitorowanie – definicja i narzędzia.
 • Podstawa prawna nowej podstawy programowej.
 • Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkolnego.
 • Rozporządzenie MEN i sposób realizacji podstawy programowej.
 • Obowiązki dyrektora i nauczycieli przedszkolnych w kwestii realizacji podstawy.
 • Przykłady efektywnych narzędzi służących do monitorowania wdrażania podstawy.
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Zadania placówki oświatowej typu przedszkole.

 

9. Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola.  

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to nowatorska metoda, stosowana dotychczas głównie w szkoleniach biznesowych. NLP łączy w sobie wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, neuropsychologia, psycholingwistyka czy cybernetyka. Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom przedszkola wybranych technik NLP, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak za pomocą perswazji wpływać na zachowania innych osób,
 • nauczyciele przedszkola poznają zwroty, które oddziałują na podświadomość nawet małych dzieci,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, które bezpośrednio i negatywnie oddziałują na ich pracę,

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wprowadzenie do NLP (programowanie Naurolingwistyczne)
 • Filtry osobiste i preferencje we wzorach myślowych.
 • Budowanie kontaktu z przedszkolakiem – mapa świata.
 • Praktyczne wskazówki na temat NLP w zawodzie pedagoga.
 • Tożsamość pedagoga. To, kim jesteś, wpływa na to, jak uczysz.
 • Schematy myślowe NLP (programowanie Naurolingwistyczne) w praktyce.
 • Kontakt – jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania kontaktu.

 

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.  

W trakcie tego szkolenia pracownicy placówki przedszkolnej dowiedzą sie, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy korzystając z fachowych pomocy medycznych (jak fantomy, czyli lalki, na których można przeprowadzać sztuczne oddychanie itp.) przeszkolą uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkolni nauczą sie przeprowadzać resuscytację krążeniowo – oddechową u dzieci,
 • nauczyciele przedszkolni zdobędą autentyczne umiejętności, które pozwolą im ratować życie i zdrowie,
 • nauczyciele przedszkolni usłyszą, jakie wypadki mogą przydarzyć się w przedszkolu i jak na nie reagować.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zabezpieczenie i zasady postępowania w miejscu wypadku.
 • 10 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolu.
 • Opatrywanie ran i krwotoków. Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych.
 • Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego (astma, odma, utonięcia).
 • Pomoc dziecku przy złamaniu, zwichnięciu, skręceniach kończyn oraz urazach kręgosłupa.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Sztuczne oddychanie, masaż serca, praca z fantomem.
 • Omdlenia, padaczka, cukrzyca, wstrząśnienie mózgu i porażeniem prądem – zaburzenia przytomności.

 

11. Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków.  

Szkolenie z asertywności niemal w całości ma postać aktywnych warsztatów. W trakcie spotkania nauczyciele przedszkolni poznają praktyczne techniki, dzięki którym opanują własne emocje, nauczą się mówić „nie” rodzicom przedszkolaków, a także pozostałym współpracownikom. Każdy uczestnik nabierze odwagi w wypowiadaniu własnego zdania. Ponadto, będziemy ćwiczyć wystąpienia publiczne.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nabiorą wprawy w wystąpieniach publicznych,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się lepiej zarządzać czasem w czasie zebrań dla rodziców,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak lepiej współpracować z rodzicami swoich podopiecznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak współpracować z rodzicami.
 • Wystąpienia publiczne dla każdego.
 • Aspekt prawny spotkań z rodzicami.
 • Przygotowanie spotkania z rodzicami.
 • Zarządzanie czasem w trakcie zebrania.
 • Negocjowanie i mediacja w konfliktach.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Typy osobowości i odpowiednie sposoby komunikacji.

 

12.Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.  

Zabawa jest najważniejszym elementem pracy w przedszkolu, ponieważ to dzięki niej dzieci nawiązują prawidłowe relacje z rówieśnikami. Celem szkolenia jest przybliżenie tej kwestii nauczycielom przedszkola, a także zapoznanie ich z konkretnymi zabawami, które ułatwią budowanie zdrowych relacji w grupie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest kreatywne wychowanie,
 • nauczyciele przedszkola poznają techniki kreatywnego wychowywania do zastosowania na co dzień,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak stworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu wychowaniu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Relacje w grupie przedszkolnej.
 • Grupa przedszkolna, a wychowanie.
 • Kreatywne wychowanie – podstawy teoretyczne.
 • Jak stworzyć przestrzeń kreatywną w przedszkolu?
 • Zasady i kierunki metody wychowania kreatywnego.
 • Przykłady gier i zabaw z obszaru rozwoju kreatywnego.
 • Wychowawca i jego rola w budowaniu postawy otwartej kreatywności.
 • Funkcjonowanie mózgu w obszarze uczenia się – wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 • Kontakt oraz jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania relacji.

 

13.Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym przedszkolaków.  

Ruch i taniec jest ważnym elementem zajęć muzycznych, wychowania fizycznego, a także zajęć pozaszkolnych. Niniejsze szkolenie ma za zadanie poszerzyć wiedzę z tego zakresu wśród nauczycieli przedszkolnych. Zajęcia nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności uczestników.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają nowe formy zabaw ruchowych,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się efektywnego planowania zajęć ruchowo – tanecznych,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Komunikacja z dziećmi.
 • Anatomia i fizjologia dziecka.
 • Psychologia wieku dziecięcego.
 • Zajęcia sportowe dla przedszkolaków
 • Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków
 • Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków.
 • Rytmika i taniec w wychowaniu przedszkolaków.
 • Pierwsza pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym.

 

14. Elementy logopedii w przedszkolu – teoria i praktyka.  

Celem szkolenia jest nauczenie nauczycieli jak diagnozować zaburzenia mowy, a także jak przeprowadzać terapię tych zaburzeń. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą sie, jakie są najczęstsze zaburzenia mowy u osób w różnym wieku, z naciskiem na dzieci w wieku przedszkolnym. Poznają również psychologiczne podstawy logopedii.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają patologie narządów mowy i słuchu,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się budowy narządów mowy i słuchu,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak wygląda metodyka pracy logopedycznej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Elementy logopedii.
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia.
 • Wspólna praca z rodzicem dziecka.
 • Wprowadzenie do zastosowań logopedii w przedszkolu.
 • Logorytmika, czyli metoda, która wspiera motorykę, mowę i słuch dziecka.
 • Wady wymowy związane z wadami twarzowo-zgryzowymi. Rola ortodoncji.
 • Rodzaje zaburzeń językowych (dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria, anartia, afazja, niepłynność mówienia, schizofazja, dysfagia, mutyzm, autyzm).

 

15. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.  

Obecna podstawa programowa nakłada na nauczyciela przedszkolnego wiele nowych obowiązków. Musi on nie tylko przygotować dziecko do nauki czytania i pisania, ale także przekazać mu pewne wiadomości matematyczne, a do tego prowadzi też zajęcia rewalidacyjne. Nie wszyscy pracownicy są przygotowani do tych wyzwań, nie wszystkie wymogi prawne są jasne. Celem tego szkolenia jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z podstawą programową.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkolni nauczą się, jak postępować z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • nauczyciele przedszkolni zrozumieją, na czym polega ich rola w wypełnianiu podstawy,
 • nauczyciele przedszkolni nauczą się samodzielnego czytania i interpretowania podstawy programowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wstępne diagnozowanie dzieci.
 • Analiza podstawy programowej.
 • Przestrzeń edukacyjno – psychologiczna.
 • Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.
 • Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością.
 • Zasady pracy w trakcie zajęć rewalidacyjnych.
 • Czas w przedszkolu. Ustalanie grafiku indywidualnego i grupowego.

Zamów szkolenie
Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. Szkoleń.

Działamy na terenie całego kraju

Nasze mobilne oddziały w całej Polsce, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Nasi specjaliści ds. szkoleń chętnie spotkają się z Państwem osobiście w placówce oświatowej  i przedstawią naszą aktualną ofertę szkoleniową. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego …