baner_1 baner_2 baner_3 bener_4

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o. o.
to innowacyjne i nowoczesne podejście
do spraw kształcenia !!!

Nasze szkolenia to profesjonalnie przekazana wiedza
z dużą dawką integracji i dobrej zabawy !!!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń już dzisiaj !!!

Prawo Oświatowe


 1. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

  Tematem tego szkolenia jest znaczenie terminu "funkcjonariusz publiczny" w odniesieniu do nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia prawne im zagrażają oraz jak się przed nimi bronić. Szkolenie uwzględnia także kwestie cyberprzemocy. Po szkoleniu nauczyciele będą znali swoje prawa w świetle obowiązujących przepisów


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają przysługujące im prawa,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak bronić się przeciwko przemocy,
  • nauczyciele poznają zakres terminu "funkcjonariusz publiczny"

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Prawna ochrona nauczyciela.
  • Zagrożenia i sposoby reagowania.
  • Cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić.
  • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
  • Elementy Prawa Pracy oraz Karty Nauczyciela.
  • Rodzaje zagrożeń w pracy pracowników oświaty.
  • Przepisy dotyczące statusu prawnego nauczyciela.
  • Inne prawa chroniące nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

 2. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.

  W czasie szkolenia nauczyciele nauczą się, jak mogą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Dowiedzą się, jakie są w tej kwestii obowiązki dyrektora i grona pedagogicznego. Poznają aktualne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz na praktycznych przykładach dowiedzą się, jak tworzyć procedury przydatne w szkole.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele potrafią tworzyć odpowiednią dokumentację,
  • nauczyciele poznają działania profilaktyczno - wychowawcze,
  • nauczyciele poznają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w szkole.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Obowiązki nauczyciela.
  • Typy zagrożeń uczniów.
  • Obowiązki dyrektora szkoły.
  • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
  • Etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa: diagnoza, analiza, plan działania i ewaluacja.
  • Prawny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
  • Tworzenie procedur bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne.

 3. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

  Po zmianach w bieżącym roku zmieniły sie przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają prawa osób, których dane dotyczą,
  • nauczyciele poznają najczęstsze błędy związane z wykorzystywaniem danych osobowych,
  • nauczyciele nauczą się zarządzać danymi uczniów w sposób zgodny z najnowszymi przepisami.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Dokumentacja szkolna.
  • Korespondencja z rodzicami.
  • Dane osobowe - wprowadzenie.
  • Dane wrażliwe. Jak nimi zarządzać?
  • Najczęstsze błędy przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.
  • Czy można zamieścić zdjęcie ucznia na stronie internetowej?
  • Kwestie danych osobowych na praktycznych przykładach.

 4. Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy.

  Szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy jest potrzebne każdemu nauczycielowi. To od niego zależy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale także uczniów i innych pracowników placówki oświatowej. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i psychologii pracy, dowiedzą się, jakie niebezpieczeństwa im grożą oraz jak postępować w przypadku wypadku w miejscu pracy.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają obowiązujące zasady BHP,
  • nauczyciele dowiedzą się, czym jest ergonomia w pracy,
  • nauczyciele nauczą się prawidłowego postępowania w razie wypadku.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Ogólne zasady BHP w pracy.
  • Ochrona pracy w ujęciu prawnym.
  • Prawo pracy w ujęciu praktycznym.
  • Jak unikać sytuacji niebezpiecznych?
  • Postępowanie w razie wypadku w pracy.
  • Czynniki zagrażające zdrowiu i życiu w szkole.
  • Zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w kwestiach bezpieczeństwa.

 5. Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela.

  W 2014 roku zmieniły się przepisy związane z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach oświatowych. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowej ustawy było zmniejszenie liczby dokumentów, które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad odbiurokratyzowaniem szkół. Przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają nowe sposoby wypełniania dzienników lekcyjnych oraz dokumentowania zajęć pozalekcyjnych,
  • nauczyciele będą znali bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji,
  • nauczyciele zapoznają się z kwestiami związanymi z wypełnianiem dziennika elektronicznego.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Dokumentacja archiwizowana.
  • Jak wypełniać dziennik tradycyjny?
  • Kto może kontrolować dokumentację?
  • Nauczanie indywidualne - najnowsze zmiany.
  • Sposoby dokumentowania przebiegu nauczania.
  • Nowe przepisy związane z turystyką i krajoznawstwem.

 6. Koncepcja pracy placówki oświatowej.

  W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z obowiązującymi normami tworzyć koncepcję pracy szkoły. Ponadto, nauczą się analizować dotychczasowe osiągnięcia, wyciągać z nich wnioski i opracowywać kolejne koncepcje w oparciu o wcześniejsze działania. Będą potrafili też monitorować realizowanie koncepcji.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają koncepcję pracy szkoły,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak realizować założoną koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły i warunkami zewnętrznymi,
  • nauczyciele będą potrafili określić zadania zgodne z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Koncepcja pracy w szkole.
  • Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły.
  • Analiza, monitoring i ewaluacja koncepcji.
  • Koncepcja pracy szkoły - etapy tworzenia.
  • Kwestie prawne i wprowadzenie do tematu.
  • Jak analizować i oceniać koncepcję pracy szkoły.
  • Analiza działań podjętych w zakresie pisania koncepcji pracy szkoły.

 7. Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.

  Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo i odnosi większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają własne mocne strony,
  • nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w swoich problemach,
  • nauczyciele zrozumieją związek między integracją nauczycieli, a jakością kształcenia w szkole.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Jak rozumieć pojęcie "sukces szkoły"?
  • Podniesienie jakości pracy dzięki integracji.
  • Synergia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  • Role w grupie, etapy rozwoju w zespole zadaniowym.
  • Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej.
  • Metoda SWOT - ćwiczenia na wybranych przykładach.
  • Zadania nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły.
  • Czy rada pedagogiczna może być zespołem zadaniowym i co to oznacza w praktyce?

 8. Mobbing w miejscu pracy - rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku.

  Szkoła jest miejscem pracy jak każde inne i niestety także tutaj może wystąpić mobbing. Dzięki prowadzonemu przez naszą firmę szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest mobbing i jak rozróżnić go od zwykłego konfliktu na tle personalnym. Ponadto, pracownicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat reagowania na mobbing i prowadzenia zgodnych z prawem procedur.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktu,
  • nauczyciele poznają historię, definicję i przejawy mobbingu,
  • nauczyciele poznają zgodne z prawem sposoby zapobiegania mobbingowi.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Definicja mobinngu.
  • Jak działa mobber?
  • Mobbing pionowy i poziomy.
  • Mobbing w placówce oświatowej.
  • Skuteczne sposoby walki z mobbingiem.
  • Czym jest mobbing i jakie są jego objawy.
  • Jak polskie prawo walczy z mobbingiem w szkole?
  • Negatywne oddziaływanie mobbingu na całe środowisko pracy.

 9. Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego.

  Mimo że na rynku pracy od lat brakuje fachowców, wiele szkół zawodowych musi walczyć z opinią szkół gorszej kategorii. Niniejsze szkolenie ma na celu przekonanie dyrektorów i nauczycieli, że również szkoły zawodowe mogą być nowoczesne i oblegane przez uczniów. W trakcie zajęć nauczyciele poznają wszystkie zmiany związane z nową podstawą programową oraz nową formułą egzaminów zawodowych.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają bieżące zmiany w nauczaniu zawodowym,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować wdrażanie podstawy programowej,
  • nauczyciele nabędą umiejętność tworzenia programów nauczania zawodowego.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Kształcenie dualne.
  • Nowoczesna szkoła zawodowa.
  • Planowane zmiany w kształceniu zawodowym.
  • Jak stworzyć ramowy plan nauczania zawodu?
  • Nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  • Kształcenie zawodowe w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym.
  • Kształcenie w zawodzie - podstawa programowa na kierunkach zawodowych.
  • Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego. Przykłady praktyczne.

 10. Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.

  Prawa dziecka i prawa ucznia, jego obowiązki - to kwestie skomplikowane prawne, nawet dla dorosłych. Dlatego stworzyliśmy szkolenie, które w przystępny sposób przekazuje nauczycielom wiedzę na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz zaznajamia ich z przepisami w tej kwestii. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób wprowadzić w zagadnienia praw człowieka swoich uczniów


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają rolę skutecznej mediacji w konfliktach,
  • nauczyciele będą samodzielnie poruszać się w prawach człowieka, dziecka i ucznia,
  • nauczyciele dowiadzą się, jakie są prawa nauczyciela i w jaki sposób mogą z nich korzystać.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Łamanie praw przez uczniów.
  • Jak uczyć dzieci odpowiedzialności?
  • Egzekwowanie przestrzegania prawa.
  • Wprowadzenia w tematykę praw człowieka
  • Tryb składania skarg o łamanie praw ucznia.
  • Prawa ucznia i prawa dziecka w polskim prawie.
  • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mediacja.
  • Prawa dziecka jako temat zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 11. Efektywna praca zespołów nauczycielskich w praktyce szkolnej.

  Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele dowiedzą się, jak cenna może być praca zespołowa,
  • nauczyciele uzyskają praktyczne umiejętności budowania grupy,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak planować i dokumentować pracę w zespole nauczycielskim.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Ramowy plan pracy zespołu.
  • Typy zespołów nauczycielskich.
  • Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
  • Wpływ działania zespołu na atmosferę pracy i nauki.
  • Tworzenie zespołów nauczycielskich - wyznaczniki zewnętrzne.
  • Prawidłowa integracja oraz motywacja zespołów nauczycielskich.
  • Umiejętności interpersonalne niezbędne do stworzenia dobrego zespołu.
  • Dokumentowanie pracy zespołu - na rzeczywistych przykładach w praktyce szkolnej.

 12. ABC dyrektora i nauczyciela - dokumentacja szkolna.

  W czasie szkolenia nauczyciele uporządkują swoja wiedzę na temat prawa oświatowego oraz rozwieją swoje wątpliwości w tym względzie. Poznają najnowsze zmiany w przepisach. Po szkoleniu nauczyciele i dyrektorzy będą bez błędu prowadzić dokumentację szkolną, dowiedzą się wszystkiego na temat zatrudniania nauczycieli zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, także w kwestii zatrudniania emerytów oraz w zespołach szkół. Przyswajają także najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem zasad BHP.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację,
  • nauczyciele poznają reguły dotyczące szkolnego sposobu oceniania,
  • nauczyciele będą umiejętnie poruszać się wśród przepisów związanych ze szkolnictwem.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Prawo oświatowe - wstęp.
  • Szkolny system oceniania.
  • Dokumentacja przebiegu nauczania.
  • Związki zawodowe. Szczególna ochrona nauczycieli.
  • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli.
  • Przestrzeganie przepisów bhp w placówkach oświatowych.
  • Zatrudnianie nauczycieli: kwalifikacje nauczycieli, stosunek pracy.

 13. Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.

  Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych. To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów moralnych. Etyka to w zawodzie nauczyciela - kwestia zaufania publicznego - kwestia także uregulowana prawnie.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele poznają przepisy dotyczące kwestii etyki nauczyciela,
  • nauczyciele zapoznają się z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela,
  • nauczyciele dowiedzą się, jak ich postępowanie etyczne wpływa na uczniów.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Nauczyciel jako osoba zaufania publicznego.
  • Kodeks etyczny w szkole - zajęcia warsztatowe.
  • Normy etyczne w kontaktach z innymi nauczycielami.
  • Obowiązki etyczne nauczyciela, a zapisy polskiego prawa.
  • Wpływ moralności nauczyciela na życie i wybory uczniów.
  • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność prawna nauczycieli.
  • Relacje nauczyciel - rodzic i nauczyciel - uczeń. Kwestie moralne kontaktów.

 14. Bezpieczne wycieczki szkolne - praktyczne wskazówki.

  Po tym szkoleniu nauczyciele będą mieli pełną wiedzę na temat organizowania, prowadzenia i dokumentacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poznają aktualne przepisy prawa oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią im prowadzenie wycieczek. Szkolenie da im również formalne uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek, a każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie na druku ministerialnym.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele uzyskają formalne uprawnienia organizacji wycieczek,
  • nauczyciele poznają przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych,
  • nauczyciele dowiedzą się wszystkiego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Zasady organizacji wycieczek.
  • Odpowiedzialność opiekunów za dziecko.
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków wycieczki.
  • Nadzór pedagogiczny nad opiekunami wycieczek.
  • Rodzaje i formy wycieczek w świetle aktualnych przepisów.
  • Dokumentacja wycieczki. Karta Wycieczki i inne dokumenty.
  • Współpraca między opiekunami wycieczki. Rozwiązywanie konfliktów.

Nowości w Ofercie
Grupy Edukacyjnej
Szkolenia na Zamówienie

Organizujemy szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.


Masz pytanie ? - zadzwoń.

(6kB)