baner_1 baner_2 baner_3 bener_4

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupa Edukacyjna AKTYWNE SZKOLENIA Sp. z o. o.
to innowacyjne i nowoczesne podejście
do spraw kształcenia !!!

Nasze szkolenia to profesjonalnie przekazana wiedza
z dużą dawką integracji i dobrej zabawy !!!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń już dzisiaj !!!

Oferta Szkoleń dla Przedszkoli


 1. Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu.

  Współpraca to kwestia niezwykle ważna w każdym przedszkolu. Powinna dotyczyć wszystkich zatrudnionych w placówce, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych: pomocy nauczyciela oraz obsługi administracyjnej. Bez współpracy nie ma synergii, czyli wartości dodanej. Współpraca motywuje, dlatego wiedza na temat pracy zespołowej w przedszkolu jest niezwykle przydatna. Przeszkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie przyniesie niezwykłe korzyści.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola poznają zasady i cel pracy zespołowej,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się ze sobą,
  • nauczyciele przedszkola poznają sposoby rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Czym jest komunikacja niewerbalna?
  • Komunikacja werbalna, a niewerbalna.
  • Pozytywne i negatywne role w zespole.
  • Jak wypracować wspólne zasady pracy zespołowej?
  • Praca zespołowa - dlaczego warto pracować w zespole?
  • Konstruktywna krytyka i inne narzędzia rozwiązywania konfliktów.
  • Pytanie, słuchanie i informacja zwrotna, czyli jak komunikować się efektywnie.

 2. Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.

  Maria Montessori ponad 100 lat temu stworzyła swój program wychowywania dzieci. Dziś pedagogika montessoriańska, mimo wieku, jest nadal bardzo aktualna, a jej założenia praktyczne doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych dzieci. Oferowane przez nas szkolenie ma za zadanie przedstawić założenia pedagogiki Montessori oraz wskazać, jak można wykorzystać niektóre jej elementy w tradycyjnych przedszkolach.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola poznają metodykę pracy zgodnej z zasadami Montessori,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest pedagogika według filozofii Montessori,
  • nauczyciele przedszkola poznają sposoby wykorzystania elementów pedagogiki montessoriańskiejw tradycyjnych przedszkolach.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Historia Montessori.
  • Powstanie pedagogiki Montessori.
  • Podstawowe założenia i techniki Montessori.
  • Dzisiejsze zastosowanie pedagogiki Montessori.
  • Przykłady zastosowania technik Montessori w praktyce.
  • Doświadczenie zmysłowe jako podstawowa jednostka nauczania dzieci.
  • Możliwości wykorzystania technik wykorzystywanych przez Marię Montessori w przedszkolach.

 3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu.

  Celem szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli przedszkolnych jest przedstawienie najnowszych zmian zgodnych z rozporządzeniem MEN w kwestii udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach. Uczestnicy nauczą się, jak dokonywać wstępnej diagnozy dzieci oraz jak oceniać ich predyspozycje i problemy. Dowiedzą się również, jak postępować zgodnie z możliwościami psychofizycznymi podopiecznych.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić dokumentację,
  • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak komunikować się ze specjalistami prowadzącymi dzieci,
  • nauczyciele przedszkola zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które należy wdrożyć zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Zmiany zgodne z nowym rozporządzeniem MEN.
  • Jak postępować z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych oraz psychospołecznych?
  • Prowadzenie dokumentacji. Monitorowanie i ewaluacja dziecka.
  • Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka i odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
  • Skuteczna komunikacja między nauczycielem przedszkola, a specjalistami zajmującymi się dzieckiem.

 4. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu.

  Wycieczki to dla przedszkolaków jeden z najciekawszych punktów dnia. Jednak, żeby były bezpieczne i przynosiły wyłącznie przyjemne doświadczenia, tak dla nauczycieli, jak i ich podopiecznych, muszą być zorganizowane w sposób przemyślany i zgodny z przepisami. Szkolenie dotyczące zasad organizacji wycieczek w przedszkolu ma za zadanie przedstawić nauczycielom sprawdzone sposoby planowania wycieczek, ustalania regulaminu oraz sporządzania dokumentacji.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola zgłębią podstawowe obowiązki związane z przeprowadzaniem wyjść i wycieczek,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak tworzyć regulamin wycieczek zgodny z aktualnym prawem oraz poznają zasady bezpieczeństwa związane z organizowaniem i przeprowadzaniem wycieczek.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Przepisy prawne związane z organizacją wycieczek dla przedszkolaków.
  • Poznanie obowiązków opiekuna wycieczki. Udział rodziców w wycieczce.
  • Zasady bezpiecznego poruszania się na różnych obszarach i terenach.
  • Podróżowanie środkami transportu publicznego i wynajętymi autokarami.
  • Nauka tworzenia zgodnego z prawem oraz przyjaznego regulaminu wycieczki
  • Wypadki, awarie i sytuacje nieprzewidziane - zasady postępowania w różnych sytuacjach.

 5. Prawo Oświatowe w przedszkolu - regulacje prawne z 2017 roku.

  Podczas tego szkolenia nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa "Prawo Oświatowe", która będzie obowiązywać już wkrótce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wpłynie na funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 wrześnie 2017 r. i uregulują także kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zmieni się ich praca w związku z nową ustawą,
  • nauczyciele przedszkola zostaną przeszkoleni w kwestii wprowadzenia planowanych zmian w życie,
  • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak samodzielnie korzystać ze źródeł prawa i jak je interpretować.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Prawo Oświatowe, a zmiany w przedszkolu
  • Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: statutu placówki, arkusza organizacyjnego, profilaktyki i programu wychowawczego.
  • Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.Poznanie źródeł ustawy oraz nauka korzystania z przepisów w praktyce.
  • Przedstawienie zmian związanych z wprowadzeniem ustawy Prawo Oświatowe.
  • Zmiany związane z zatrudnianiem nauczycieli, awansem zawodowym, oceną pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 6. Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.

  Naukę pisania i czytania można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, co da dzieciom dodatkowy czas na przyswojenie tych trudnych umiejętności. Nauczyciele przedszkolni poznają w trakcie szkolenia różne metody nauki, a także dostaną zestaw rad i pomysłów, które będą mogli natychmiast wprowadzić w swoich placówkach. Nauczyciele będą mieli także szansę na refleksję na temat własnych metod nauczania, na ich wzbogacenie oraz zróżnicowanie.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola poznają innowacyjne narzędzia nauki czytania i pisania,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie są ich zadania w kwestii nauki czytania i pisania,
  • nauczyciele przedszkola poznają ćwiczenia, które wyrabiają w dzieciach gotowość do podjęcia nauki

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Rola rodzica w nauce czytania.
  • Dostosowanie sposobu nauki do wieku dziecka
  • Zabawy, które mogą towarzyszyć nauce czytania
  • Rola nauczyciela w trakcie nauki czytania, pisania i liczenia.
  • Poznanie różnych metod, które przygotują dziecko do nauki czytania.
  • Czym jest metoda sylabowa - jej założenia i wykorzystanie w praktyce.
  • Metoda Glena Domana. Przegląd najpopularniejszych metod nauki czytania.

 7. Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu.

  Nauczyciel przedszkolny jest zobligowany do prowadzenia bezbłędnej i systematycznej dokumentacji. Niniejsze szkolenie jest nastawione na to, by pokazać uczestnikom, jak prowadzić dokumentację w sposób prosty, łatwiejszy, szybszy i przyjemny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowa wiedza ułatwi codzienną pracę nauczyciela.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywniej prowadzić dokumentację,
  • nauczyciele przedszkola udoskonalą swoje umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z przepisami oraz dowiedzą się, jak przetwarzać i dysponować danymi osobowymi w pracy.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Typy dokumentacji: przebiegu nauczania oraz działalności opiekuńczo - wychowawczej w nauczaniu przedszkolnym.
  • Jak dysponować danymi dziecka: w czasie rekrutacji i po przyjęciu do placówki.
  • Prowadzenie dziennika zajęć i nowe sposoby zaznaczania obecności i nieobecności dziecka.
  • Pozostałe dzienniki (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne).
  • Dokumentacja wycieczek przedszkolnych i innych imprez.
  • Korespondencja z rodzicami. Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania.

 8. Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu.

  Celem szkolenia dla Rady Pedagogicznej jest przedstawienie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także jej celów i zadań. Uczestnicy nauczą się prowadzić dokumentację szkolenia oraz monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w placówce.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak monitorować realizację podstawy programowej za pomocą arkuszy kalkulacyjnych,
  • nauczyciele przedszkola poznają nową podstawę programową, jej zadania i cele,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zaplanować wprowadzenie podstawy zgodnie z harmonogramem dnia i czasem potrzebnym do realizacji podstawy

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Monitorowanie - definicja i narzędzia.
  • Podstawa prawna nowej podstawy programowej.
  • Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkolnego.
  • Rozporządzenie MEN i sposób realizacji podstawy programowej.
  • Obowiązki dyrektora i nauczycieli przedszkolnych w kwestii realizacji podstawy.
  • Przykłady efektywnych narzędzi służących do monitorowania wdrażania podstawy.
  • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Zadania placówki oświatowej typu przedszkole.

 9. Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola.

  Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to nowatorska metoda, stosowana dotychczas głównie w szkoleniach biznesowych. NLP łączy w sobie wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, neuropsychologia, psycholingwistyka czy cybernetyka. Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom przedszkola wybranych technik NLP, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak za pomocą perswazji wpływać na zachowania innych osób,
  • nauczyciele przedszkola poznają zwroty, które oddziałują na podświadomość nawet małych dzieci,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, które bezpośrednio i negatywnie oddziałują na ich pracę,

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Wprowadzenie do NLP (programowanie Naurolingwistyczne)
  • Filtry osobiste i preferencje we wzorach myślowych.
  • Budowanie kontaktu z przedszkolakiem - mapa świata.
  • Praktyczne wskazówki na temat NLP w zawodzie pedagoga.
  • Tożsamość pedagoga. To, kim jesteś, wpływa na to, jak uczysz.
  • Schematy myślowe NLP (programowanie Naurolingwistyczne) w praktyce.
  • Kontakt - jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania kontaktu.

 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.

  W trakcie tego szkolenia pracownicy placówki przedszkolnej dowiedzą sie, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy korzystając z fachowych pomocy medycznych (jak fantomy, czyli lalki, na których można przeprowadzać sztuczne oddychanie itp.) przeszkolą uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkolni nauczą sie przeprowadzać resuscytację krążeniowo - oddechową u dzieci,
  • nauczyciele przedszkolni zdobędą autentyczne umiejętności, które pozwolą im ratować życie i zdrowie,
  • nauczyciele przedszkolni usłyszą, jakie wypadki mogą przydarzyć się w przedszkolu i jak na nie reagować.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Zabezpieczenie i zasady postępowania w miejscu wypadku.
  • 10 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolu.
  • Opatrywanie ran i krwotoków. Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych.
  • Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego (astma, odma, utonięcia).
  • Pomoc dziecku przy złamaniu, zwichnięciu, skręceniach kończyn oraz urazach kręgosłupa.
  • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Sztuczne oddychanie, masaż serca, praca z fantomem.
  • Omdlenia, padaczka, cukrzyca, wstrząśnienie mózgu i porażeniem prądem - zaburzenia przytomności.

 11. Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków.

  Szkolenie z asertywności niemal w całości ma postać aktywnych warsztatów. W trakcie spotkania nauczyciele przedszkolni poznają praktyczne techniki, dzięki którym opanują własne emocje, nauczą się mówić "nie" rodzicom przedszkolaków, a także pozostałym współpracownikom. Każdy uczestnik nabierze odwagi w wypowiadaniu własnego zdania. Ponadto, będziemy ćwiczyć wystąpienia publiczne.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola nabiorą wprawy w wystąpieniach publicznych,
  • nauczyciele przedszkola nauczą się lepiej zarządzać czasem w czasie zebrań dla rodziców,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak lepiej współpracować z rodzicami swoich podopiecznych.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Jak współpracować z rodzicami.
  • Wystąpienia publiczne dla każdego.
  • Aspekt prawny spotkań z rodzicami.
  • Przygotowanie spotkania z rodzicami.
  • Zarządzanie czasem w trakcie zebrania.
  • Negocjowanie i mediacja w konfliktach.
  • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
  • Typy osobowości i odpowiednie sposoby komunikacji.

 12. Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.

  Zabawa jest najważniejszym elementem pracy w przedszkolu, ponieważ to dzięki niej dzieci nawiązują prawidłowe relacje z rówieśnikami. Celem szkolenia jest przybliżenie tej kwestii nauczycielom przedszkola, a także zapoznanie ich z konkretnymi zabawami, które ułatwią budowanie zdrowych relacji w grupie.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest kreatywne wychowanie,
  • nauczyciele przedszkola poznają techniki kreatywnego wychowywania do zastosowania na co dzień,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak stworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu wychowaniu.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Relacje w grupie przedszkolnej.
  • Grupa przedszkolna, a wychowanie.
  • Kreatywne wychowanie - podstawy teoretyczne.
  • Jak stworzyć przestrzeń kreatywną w przedszkolu?
  • Zasady i kierunki metody wychowania kreatywnego.
  • Przykłady gier i zabaw z obszaru rozwoju kreatywnego.
  • Wychowawca i jego rola w budowaniu postawy otwartej kreatywności.
  • Funkcjonowanie mózgu w obszarze uczenia się - wykorzystanie wiedzy w praktyce.
  • Kontakt oraz jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania relacji.

 13. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym przedszkolaków.

  Ruch i taniec jest ważnym elementem zajęć muzycznych, wychowania fizycznego, a także zajęć pozaszkolnych. Niniejsze szkolenie ma za zadanie poszerzyć wiedzę z tego zakresu wśród nauczycieli przedszkolnych. Zajęcia nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności uczestników.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola poznają nowe formy zabaw ruchowych,
  • nauczyciele przedszkola nauczą się efektywnego planowania zajęć ruchowo - tanecznych,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Komunikacja z dziećmi.
  • Anatomia i fizjologia dziecka.
  • Psychologia wieku dziecięcego.
  • Zajęcia sportowe dla przedszkolaków
  • Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków
  • Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków.
  • Rytmika i taniec w wychowaniu przedszkolaków.
  • Pierwsza pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym.

 14. Elementy logopedii w przedszkolu - teoria i praktyka.

  Celem szkolenia jest nauczenie nauczycieli jak diagnozować zaburzenia mowy, a także jak przeprowadzać terapię tych zaburzeń. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą sie, jakie są najczęstsze zaburzenia mowy u osób w różnym wieku, z naciskiem na dzieci w wieku przedszkolnym. Poznają również psychologiczne podstawy logopedii.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkola poznają patologie narządów mowy i słuchu,
  • nauczyciele przedszkola nauczą się budowy narządów mowy i słuchu,
  • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak wygląda metodyka pracy logopedycznej.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Elementy logopedii.
  • Profilaktyka, diagnoza i terapia.
  • Wspólna praca z rodzicem dziecka.
  • Wprowadzenie do zastosowań logopedii w przedszkolu.
  • Logorytmika, czyli metoda, która wspiera motorykę, mowę i słuch dziecka.
  • Wady wymowy związane z wadami twarzowo-zgryzowymi. Rola ortodoncji.
  • Rodzaje zaburzeń językowych (dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria, anartia, afazja, niepłynność mówienia, schizofazja, dysfagia, mutyzm, autyzm).

 15. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.

  Obecna podstawa programowa nakłada na nauczyciela przedszkolnego wiele nowych obowiązków. Musi on nie tylko przygotować dziecko do nauki czytania i pisania, ale także przekazać mu pewne wiadomości matematyczne, a do tego prowadzi też zajęcia rewalidacyjne. Nie wszyscy pracownicy są przygotowani do tych wyzwań, nie wszystkie wymogi prawne są jasne. Celem tego szkolenia jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z podstawą programową.


  Korzyści ze szkolenia:

  • nauczyciele przedszkolni nauczą się, jak postępować z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • nauczyciele przedszkolni zrozumieją, na czym polega ich rola w wypełnianiu podstawy,
  • nauczyciele przedszkolni nauczą się samodzielnego czytania i interpretowania podstawy programowej.

  Przykładowy pogram szkolenia:

  • Wstępne diagnozowanie dzieci.
  • Analiza podstawy programowej.
  • Przestrzeń edukacyjno - psychologiczna.
  • Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.
  • Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością.
  • Zasady pracy w trakcie zajęć rewalidacyjnych.
  • Czas w przedszkolu. Ustalanie grafiku indywidualnego i grupowego.

Nowości w Ofercie
Grupy Edukacyjnej
Szkolenia na Zamówienie

Organizujemy szkolenia na zamówienie spoza swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących lub innych instytucji publicznych czy przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.


Masz pytanie ? - zadzwoń.

(6kB)